"Nowa" matura z biologii 2022 - proponowane odpowiedzi

Przedstawiam poniżej moje własne propozycje odpowiedzi do arkusza maturalnego z biologii. Pamiętajcie, że są to tylko propozycje, oficjalny klucz zostanie wydany przez CKE.

Artykuł zawiera autorskie odpowiedzi stworzone przed publikacją oficjalnego klucza. Aby zapoznać się z oficjalnym kluczem CKE powyższej matury skorzystaj z jednej z poniższych opcji:

Zadanie 1.1 (0-2)

Oznaczenie etapu oddychania tlenowego ze schematu Nazwa etapu Lokalizacja etapu w komórce
1 glikoliza cytoplasma / cytozol
5 fosforylacja oksydacyjna / łańcuch oddechowy / łańcuch przenośników elektronów / łańcuch transportu elektronów / utlenianie końcowe mitochondrium / wewnętrzna błona mitochondrialna

Zadanie 1.2 (0-2)

Oznaczenie przemiany ze schematu Produkty
ATP CO2
2 N N
3 N T
4 T ? T

W kwestii bezpośredniości powstawania ATP w cyklu Krebsa to faktycznie w komórkach zwierzęcych powstaje najpierw GTP, który następnie służy do wytworzenia ATP. Kwestia czy ta przemiana ma być ujęta jako element cyklu Krebsa czy nie, jeżeli tak to ATP można uznać za bezpośredni produkt tej przemiany, jeżeli nie to bezpośrednim produktem będzie GTP. Osobiście przypuszczam, że w kluczu oficjalnym przyjęta będzie odpowiedź taka, jaką zasugerowałem wyżej.

Zadanie 2.1 (0-1)

A. 1

Nazwa wiązania: wiązanie peptydowe

Zadanie 2.2 (0-1)

seryna-histydyna-cysteina-leucyna-lizyna
lub
S-H-C-L-K

Ser-His-Cys-Leu-Lys - być może będzie uznane, w zależności od tego co autor miał na myśli pisząc o oznaczeniach literowych

Zadanie 3 (0-1)

Formą transportową asymilatów u roślin jest sacharoza, ponieważ w przeciwieństwie do skrobi jest dobrze rozpuszczalna w wodzie.

Zadanie 4.1 (0-1)

Do syntezy ATP w chloroplastach niezbędny jest przepływ elektronów ponieważ jest on siłą sprawczą dla powstania gradientu stężeń jonów H+ pomiędzy stromą i wnętrzem tylakoidu, który to gradient napędza działanie syntazy ATP syntetyzującej ATP. Transport elektronów w błonie tylakoidu prowadzi do transportu jonów H+ ze stromy do wnętrza tylakoidu. Jony H+ powracają następnie zgodnie z wytworzonym w ten sposób gradientem stężeń do stromy poprzez syntazę ATP, która wykorzystuje energię tego przejścia do syntezy ATP.

Zadanie 4.2 (0-1)

Atrazyna nie zaburza syntezy ATP w mitochondriach, ponieważ reaguje swoiście tylko z fotosystemem II nieobecnym w mitochondriach.

Zadanie 5.1 (0-1)

B. faza S

Zadanie 5.2 (0-1)

Aktywne białko Rb zmniejsza częstość podziałów komórkowych.

Zadanie 5.3 (0-1)

C. 45%

Zadanie 6.1 (0-1)

wartość MIC: 0,25 mg/l
wartość MBC: 2,0 mg/l

Zadanie 6.2 (0-1)

B. borelioza
D. gruźlica
E. tężec

Zadanie 6.3 (0-1)

rRNA współtworzy rybosomy stąd mutacja w jednym z genów kodujących rRNA u bakterii M. tuberculosis może prowadzić do zmiany struktury rybosomów tej bakterii. Działanie streptomycyny zależy od jej połączenia z małą podjednostką rybosomu bakteryjnego, stąd jeżeli zmiana będzie dotyczyła rRNA tworzącego małą podjednostkę rybosomu może to utrudnić lub uniemożliwić wiązanie się do niej streptomycyny i doprowadzi do oporności bakterii na ten antybiotyk.

Zadanie 6.4 (0-1)

C. 2.

Zadanie 6.5 (0-2)

Wirusy nie są wrażliwe na streptomycynę ponieważ nie posiadają budowy komórkowej, nie posiadają rybosomów, stąd brak miejsca uchwytu dla działania streptomycyny, która działa poprzez wiązanie się z małą podjednostką rybosomów.

Zadanie 7.1 (0-1)

B. 2.

Zadanie 7.2 (0-1)

Mutualizm jest interakcją pomiędzy gatunkami organizmów dającą korzyści obu gatunkom w takim stopniu, który praktycznie uniemożliwia osobne prawidłowe funkcjonowanie obu gatunków. W przypadku pełnika korzyścią uzyskiwaną ze współpracy z muchówkami jest zapylanie jego kwiatów głównie przez muchówki, co stanowi jeden z kluczowych elementów rozmnażania płciowego tych roślin. Muchówki zyskują natomiast pożywienie dla osobników dorosłych i larw oraz miejsce dla bezpiecznego składania jaj i początkowego rozwoju larw, które również warunkują rozwój ich populacji.

Zadanie 7.3 (0-1)

Typ przeobrażenia: zupełne
Uzasadnienie: w trakcie przeobrażenia występuje stadium poczwarki

Zadanie 7.4 (0-2)

1. T
2. N
3. T

Zadanie 8.1 (0-1)

Zarodek jest niezbędny do prawidłowej produkcji w ziarniaku jęczmienia enzymów rozkładających skrobię.

Zadanie 8.2 (0-1)

B. 3.

Zadanie 9 (0-1)

Gutacja jest procesem zależnym od aktywnego pobierania wody przez roślinę w mechanizmie parcia korzeniowego. Mechanizm parcia korzeniowego wymaga nakładów energii. Inhibitory enzymów oddechowych ograniczając efektywność oddychania komórkowego zmniejszają dostępność energii zmagazynowanej w ATP dla aktywnego transportu jonów i wody w mechanizmie parcia korzeniowego stąd w efekcie ograniczają również gutację.

Zadanie 10.1 (0-2)

1. F
2. P
3. P

Zadanie 10.2 (0-1)

Podczas II podziału mejotycznego skracanie się mikrotubul zachodzi w czasie (metafazy / anafazy) i umożliwia rozejście się (chromatyd siostrzanych / biwalentów) do przeciwległych biegunów komórki. II podział mejotyczny zapewnia właściwą (ilość DNA / ploidalność jąder) w komórkach potomnych.

Zadanie 10.3 (0-1)

A.

Zadanie 11.1 (0-1)

Z bulwy ziemniaka wycięto 18 kostek o (jednakowych / różnych) wymiarach. Następnie przygotowano wodne roztwory sacharozy o (jednakowych / dwóch różnych / kilku różnych) stężeniach, w których na godzinę umieszczono wcześniej przygotowane kostki. W celu obliczenia średnich zmian objętości kostek zmierzono ich wymiary za pomocą suwmiarki (tylko na początku / tylko na końcu / na początku i na końcu) doświadczenia.

Zadanie 11.2 (0-1)

1. P
2. F

Zadanie 11.3 (0-1)

Tkanka umieszczona we wspomnianym roztworze zmniejszyła swoją objętość na skutek ucieczki wody na zasadzie osmozy z komórek do roztworu hipertonicznego w stosunku do cytoplazmy, co doprowadziło do spadku turgoru komórek i ich objętości.

Zadanie 12.1 (0-1)

Wiewiórka czerwona i szara klasyfikowane są w dwóch rodzajach o czym świadczą różne nazwy rodzajowe tych gatunków, odpowiednio Tamiasciurus i Sciurus.

Zadanie 12.2 (0-2)

  1. Pokrycie ciała sierścią (ew. obecność wibrysów)
  2. Obecność małżowin usznych / ucha zewnętrznego

Zadanie 12.3 (0-1)

A. 3.

Zadanie 13 (0-1)

szympans: B
wiewiórka: C
krowa: A

Zadanie 14.1 (0-1)

A. 2.

Zadanie 14.2 (0-1)

1. P
2. P

Zadanie 14.3 (0-1)

Cholesterol zmniejsza płynność błony komórkowej i zwiększa jej stabilność co pomaga (oprócz cytoszkieletu) w utrzymaniu właściwego kształtu komórki przez błonę komórkową oraz wpływa korzystnie na stabilność odgraniczenia wnętrza komórki od środowiska zewnętrznego.

Zadanie 14.4 (0-1)

Wzrost stężenia cholesterolu w komórce (aktywuje / hamuje) syntezę receptorów LDL. Dzięki temu komórka pobiera (mniej / więcej) cholesterolu z krwiobiegu. Taki mechanizm regulacji nazywa się (dodatnim / ujemnym) sprzężeniem zwrotnym.

Zadanie 14.5 (0-1)

Delecja obu alleli genu kodującego receptor LDL uniemożliwi pobieranie cholesterolu przez komórkę ze względu na brak syntezy niezbędnego do tego procesu receptora dla LDL. Warunkiem wniknięcia cholesterolu do komórki jest przyłączenie LDL transportującego cholesterol do receptora błonowego.

Zadanie 15.1 (0-2)

1. P
2. P
3. P

Zadanie 15.2 (0-1)

Duże dawki witaminy C powodują (wzrost / spadek) aktywności hydroksylaz HIF-1, co prowadzi do (wzrostu / spadku) stężenia HIF-1 w komórkach nowotworowych. Dzięki temu zostaje (pobudzony / zahamowany) rozwój naczyń krwionośnych w guzie nowotworowym.

Zadanie 15.3 (0-1)

D. osłabienie i pękanie ścian naczyń krwionośnych.

Zadanie 16 (0-1)

Występowanie plamki na dziobie.

Zadanie 17.1 (0-1)

Postawiona hipoteza została odrzucona, ponieważ udział osobników poszczególnej płci będących ofiarami sokołów jest zbliżony do populacji żywych biegusów. Nie odnotowano zwiększonego udziału samic w ofiarach sokołów.

Zadanie 17.2 (0-1)

C.

Zadanie 17.3 (0-2)

1. P?
2. P
3. F

W podpunkcie 1. zaznaczyłem odpowiedź, która moim zdaniem najprawdopodobniej pojawi się w oficjalnym kluczu, co nie zmienia faktu, że zadanie jest niejednoznaczne. Do reakcji PCR potrzebujemy trifosforanów deoksynukleozydów. W zależności jak zdefiniujemy pojęcie nukleotydu (nukleozyd + reszta fosforanowa jak np. w encyklopedii PWN lub nukleozyd + CO NAJMNIEJ jedna reszta fosforanowa jak np. w biologii Villego) może ono obejmować lub nie, swoim zakresem trifosforany deoksynukleozydów.

Zadanie 18.1 (0-1)

Insercja lub
mutacja dynamiczna ? (trudno powiedzieć czy będzie uznane)

Zadanie 18.2 (0-1)

Zmiana w strukturze I-rzędowej białka będzie polegała na dodaniu dodatkowych cząsteczek glutaminy w łańcuchu białkowym co doprowadzi do jego wydłużenia.

Zadanie 18.3 (0-2)

Genotyp matki: Hh
Genotyp ojca: hh

Krzyżówka:

H h
h Hh hh
h Hh hh

Prawdopodobieństwo wystąpienia choroby Huntingtona: 50% (1/2, 0,5)

Zadanie 18.4 (0-1)

Allel H utrzymuje się w populacji ponieważ choroba ujawnia się najczęściej między czwartą a szóstą dekadą życia, a więc najczęściej już po spłodzeniu potomstwa, co pozwala na przekazanie allelu H kolejnemu pokoleniu.

Zadanie 19 (0-1)

B. 2.

Zadanie 20.1 (0-1)

A. 3.

Zadanie 20.2 (0-1)

Najwyższy poziom tolerancji uzyskały rośliny z najstarszych populacji, ponieważ na drodze doboru naturalnego w kolejnych pokoleniach przewagę zyskiwały rośliny o wyższej tolerancji na miedź. Im więcej pokoleń było poddanych takiemu działaniu doboru naturalnego tym lepiej przystosowana populacja powstała.

Komentarze

Obrazek użytkownika monikaf

Czy w zadaniu 14.3 można było napisać, że "cholesterol zmniejsza płynność błony komórkowej, co zwiększa jej sztywność, dzięki czemu może ona chronić przed urazami mechanicznymi" czy to nie jest do końca funkcja błony?
Oraz czy w zadaniu 6.5 wystarczyło napisać, że wirusy nie posiadają rybosomów czy raczej trzeba było określić, że nie mają one budowy komórkowej?

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Odpowiedź do zadania 14.3 nie brzmi przekonywująco - trudno sobie wyobrazić, aby dwuwarstwa lipidowa chroniła przed uszkodzeniami mechanicznymi.

W zadaniu 6.5 chodziło głównie o zaznaczenie braku rybosomów.

Obrazek użytkownika monikaf

w zadaniu 15.1 w zdaniu 1. na pewno będzie prawda? skoro z treści zadania wynika, że oksydaza katalizuje OSTATNI etap syntezy kwasu askorbinowego, a więc mutacja w genie kodującym ten enzym spowodowałaby zablokowanie ostatniego etapu szlaku syntezy a nie cały szlak.

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Zablokowanie ostatniego etapu szlaku zwykle prowadzi do nagromadzenia produktów poprzedniego etapu co prowadzi do jego zwrotnego zatrzymania i tak dalej aż do początkowego etapu przemiany. Tak czy inaczej zatrzymany zostaje cały szlak (chyba, że przejściowe produkty są wykorzystywane w innych szlakach, ale tutaj mówimy o tym jednym, prowadzącym do określonego produktu).

Obrazek użytkownika Kingam

I co jeżeli w transporcie odniosłam się do tego ze sacharoza jest osmotycznie czynna więc może być transportowana zgodnie ze stężeniem osmotycznym? A w tym z wirusami napisałam ze ten antybiotyk przyłącza się do rybosomu a wirusy nie posiadają one aparatu translacyjnego więc nie będzie zaburzona synteza białka tak jak u bakterii?

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

W pierwszej odpowiedzi problemem jest fakt, że w fazie załadunku sacharoza transportowana jest aktywnie niezgodnie z gradientem stężeń, stąd nie jest to prawidłowe wyjaśnienie.

Nie wiem jak będzie wyglądał klucz ułożony przez CKE. Treść zadania sugeruje, że należy odnieść się do budowy wirusa, a więc do konkretnych jej elementów. Aparat translacyjny jest moim zdaniem w tym wypadku dość niejednoznacznym pojęciem, może się okazać, że taki wariant odpowiedzi nie będzie uwzględniony w kluczu.

Obrazek użytkownika Iwona 1235

Czy jeżeli w 18.2 napisalam, że zmieni się kolejność aminokwasów w łańcuchu peptydowym bo kodon CAG będzie kodowal nowy aminokwas - glutamine, będzie to zaliczane?

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

W gruncie rzeczy kolejność się nie zmieni, nie będzie tak, że jeden z aminokwasów wskoczy przed swojego poprzednika, jedynie zostanie wstawiony ciąg dodatkowych aminokwasów. Taka odpowiedź może być źle zrozumiana. Myślę, że można by było próbować bronić tej odpowiedzi, jeżeli nie będzie uznana w kluczu, uznając że chodziło o numerację aminokwasów, choć sama w sobie może budzić wątpliwości co odpowiadający miał na myśli.

Obrazek użytkownika damian patan

czy w zadaniu z mutacją bakterii i mycyną dobrym uzasadnieniem będzie ze zmieniona została w wyniku mutacji struktura przestrzenna małej podjednostki rybosomu przez co swoista do prawidłowej jednostki mycyna nie może przyłączyć się do formy zmutowanej i przez to nie jest już efektywna ?

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Myślę, że tak, o ile użyta została nazwa streptomycyna zamiast mycyna, bo takiej to substancji dotyczy zadanie.

Obrazek użytkownika Posbode

Czy w zadaniu 17.3 pierwszy podpunkt nie powinien być fałszywy?

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Moim zdaniem nie. Co Twoim zdaniem jest nie tak w tej odpowiedzi?

Obrazek użytkownika Posbode

Powołując się na „Krótkie wykłady. Genetyka” Hugh Fletcher, Igor Hickey wydanie IV, w skład mieszaniny PCR wchodzą cztery trifosforany deoksynukleotydów

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Wszystko zależy jaka definicję nukleodytu przyjmiemy. Niestety w literaturze definicja nukleotydu nie jest wbrew pozorom jednoznaczna (przypuszczam, że chodzi o zawiłości tłumaczenia tekstów anglojęzycznych). Faktem jest, że do przeprowadzenia reakcji PCR potrzebujemy cegiełek z wiązaniami wysokoenergetycznymi, a zatem trójfosforanów NUKLEOZYDÓW (lub deoksynukleozydów żeby być precyzyjnym). Spotkałem się z dwoma pojęciami do określenia czym jest nukleotyd - jest to nukleozyd z przyłączoną jedną resztą fosforanową lub nukleozyd z przyłączoną CO NAJMNIEJ jedną resztą fosforanową. W przypadku drugiego pojęcia (prezentowanego np. w biologii Villego) pod definicję nukleotydu łapią się również trifosforany nukleozydów, co przemawia za prawdziwością stwierdzenia z zadania. Częściej spotkałem się z takim podejściem, stąd też przyjąłem prawdziwość odpowiedzi, choć według mnie można by było odwoływać się do niejednoznaczności pytania.

Z drugiej strony przytoczone przez Ciebie określenie "trifosforan deoksynukleotydu" sugeruje, że w cząsteczce znajdują się 4 reszty fosforanowe (1 w nukleotydzie i 3 dodane). Przypuszczam, że wkradł się gdzieś błąd i ktoś użył sformułowania nukleotyd zamiast nukleozyd. Nie zmienia to faktu, że posługując się inną literaturą (np. definicją nukleotydu z encyklopedii PWN) można próbować dochodzić, że odpowiedź nie jest prawidłowa.

Obrazek użytkownika Posbode

Rozumiem, zatem będę się odwoływać. Dziękuję!!!

Obrazek użytkownika Kasia1010

Atrazyna nie zaburza syntezy ATP w mitochondriach, ponieważ nie ma tam PSII
Nie wystarczy tyle?

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Moim zdaniem odpowiedź taka jest niepełna, ponieważ sama informacja o braku PSII bez informacji o wiązaniu się atrazyny do tego fotosystemu nie uzasadnia braku wpływu atrazyny na mitochondria. Dobrym testem na prawidłowość odpowiedzi jest próba odpowiedzenia sobie na pytanie, czy jeżeli nie znałabyś tekstu źródłowego i ktoś próbowałby Ci w taki sposób uzasadnić odpowiedź, czy to by Ci wystarczyło.

Obrazek użytkownika Kasia1010

Przy wiewiórce moze byc po prostu wykształcenie uszu?

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Niestety uszy jako takie (narząd słuchu) wykształciły się również u innych kręgowców. Jest to określenie zbyt ogólne.

Obrazek użytkownika Agnieszka 567

Czy w zadaniu 1.1. mogę wpisać zamiast fosforylacji oksydacyjnej- łańcuch oddechowy?

Obrazek użytkownika domim

powinno być okej, zależy pewnie ile osób tak napisało

Obrazek użytkownika Agnieszka 567

Z tego, co mi wiadomo, to naprawdę sporo.

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

W zadaniu 5 z matury 2020 uznawane były następujące terminy na określenie tego etapu oddychania komórkowego: łańcuch oddechowy łańcuch przenośników elektronów łańcuch transportu elektronów utlenianie końcowe

Przypuszczam zatem, że i w tej edycji matury takie określenia powinny być uwzględniane w kluczu.

Obrazek użytkownika Gabikornelia

Czy w zad 1.1 może być łańcuch oddechowy zamiast fosforylacji oksydacyjnej?

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

W zadaniu 5 z matury 2020 uznawane były następujące terminy na określenie tego etapu oddychania komórkowego: łańcuch oddechowy łańcuch przenośników elektronów łańcuch transportu elektronów utlenianie końcowe

Przypuszczam zatem, że i w tej edycji matury takie określenia powinny być uwzględniane w kluczu.

Obrazek użytkownika h.gorski47@gmail.com

W Campbellu ( str 170) jest napisane, że ,, W komórkach roślin, bakterii i niektórych tkanek zwierzęcych na etapie 5 (Cyklu Krebsa) w wyniku fosforylacji substratowej tworzona jest BEZPOŚREDNIO cząsteczka ATP" więc chyba muszą uznać jeśli ktoś wpisał -Tak- do tabelki 😅

Obrazek użytkownika h.gorski47@gmail.com

Jest to również pokazane na schemacie w podręczniku ,, Biologia na czasie" Nowa Era dla absolwentów szkół podstawowych

Obrazek użytkownika h.gorski47@gmail.com

Campbell (str 170) Zysk etapu 5 stanowi jedynie ATP wytwarzane BEZPOŚREDNIO w cyklu kwasu cytrynowego

Obrazek użytkownika Karel35

Dlaczego w 20.1 odpowiedź A3?

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

O rodzaju doboru mówimy na podstawie skutków jakie wywarł dany czynnik na populację - w przypadku doboru kierunkowego eliminowane są osobniki o słabo (lub silnie) wykształconej cesze, a promowane o przeciwnie wykształconej cesze co skutkuje niejako udoskonaleniem danej cechy (lub jej zanikiem) w danej populacji. Jest to wypisz wymaluj sytuacja z tekstu - doskonalenie cechy w postaci zwiększania tolerancji na miedź w populacji.

Obrazek użytkownika Dominika 97

Czy jak napisze zamiast insercja addycja to będzie dobrze

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

W literaturze można znaleźć, że te terminy bywają używane zamiennie (choć częściej mowa jest o insercji), stąd zapewne oba pojęcia powinny być uznane, aczkolwiek nie wiem czy addycja zostanie ujęta pierwotnie w oficjalnym kluczu.

Obrazek użytkownika Izabela1234

Ja mam pytanie co to 1.2 - w podręczniku Nowej Ery przy przemianie glukozy w pirogronian powstaje ATP, tak samo patrząc na reakcje odwrotną. Co prawda nie ma w odwrotnej reakcji zysku energetycznego ale pytanie byki czy ATP powstanie a widac na rysunku że tak będzie. Czy odpowiedź będzie więc NIE?

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Pytanie brzmi nie czy powstanie, ale czy będzie produktem danej przemiany, a więc trzeba ująć daną przemianę sumarycznie. Wiemy, że przy glukoneogenezie ATP jest zużywane, a nie powstaje, stąd odpowiedź brzmi NIE. Swoją drogą nie znalazłem żadnego schematu, w którym przy glukoneogenezie z pirogronianu powstawałby ATP (ale nie mam też podręcznika Nowej Ery).

Obrazek użytkownika h.gorski47@gmail.com

Jak ktoś nie wpisał T tylko zamiast tego TAK to jest źle? co by było jakąś farsą

Obrazek użytkownika Dominika 97

Niestety jak te zrąbane matury znam to Ci nie uznają.Nie wyrzucaj sobie,,że jesteś głupi.Głupi są Ci co te kryteria ustalają.

Obrazek użytkownika Kasia1010

18.2 moze byc że wydłużenie łańcucha polipeptydowego?

Obrazek użytkownika Zuzannka11

No właśnie. W poleceniu nie było uwzględnione że należy podać nazwę aminokwasu. Ja się tym kierowałam wczoraj. Jak sprawdziłam poprzednie arkusze to jasno formułowali polecenia, jak trzeba podać nazwę czy nie.

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Polecenie "opisz" sugeruje, że trzeba było napisać nieco więcej niż tylko "Mutacja spowodowała wydłużenie łańcucha polipeptydowego".

Polecenie "opisz" wg CKE: "Zdający formułuje krótką odpowiedź, nie ograniczając się tylko do podania nazw, ale również opisuje (...) przebieg jakiegoś procesu, zjawiska czy doświadczenia (np. następstwo wydarzeń), bez wyjaśniania przyczyn."

Obrazek użytkownika kp

Czy w ostatnim zadaniu na pewno jest A3? I czy na pewno B2 a nie B3 w 19?

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

W zadaniu 20.1 na pewno A3. Oto wyjaśnienie: O rodzaju doboru mówimy na podstawie skutków jakie wywarł dany czynnik na populację - w przypadku doboru kierunkowego eliminowane są osobniki o słabo (lub silnie) wykształconej cesze, a promowane o przeciwnie wykształconej cesze co skutkuje niejako udoskonaleniem danej cechy (lub jej zanikiem) w danej populacji. Jest to wypisz wymaluj sytuacja z tekstu - doskonalenie cechy w postaci zwiększania tolerancji na miedź w populacji.

W zadaniu 19 na pewno B2 ponieważ w tekście podane jest, że ryby w jeziorze stanowią grupę monofiletyczną, a więc wszystkie miały wspólnego przodka, który dał początek wszystkim gatunkom w tym jeziorze (są one bliżej spokrewnione ze sobą niż z gatunkami spoza jeziora wg tekstu). Na podstawie tych dany możemy dojść do wniosku, że musiało dojść do radiacji adaptacyjnej wąskiej grupy ryb, która zasiedliła pierwotnie to jezioro. Krzyżowanie miedzy blisko spokrewnionymi gatunkami spowodowałoby raczej zatarcie między nimi granic niż zwiększenie liczby gatunków.

Obrazek użytkownika BioMichał

Dzień dobry.

Formą transportową cukrów u roślin jest sacharoza, ponieważ — w przeciwieństwie do skrobii — jest ona aktywna osmotyczne, przez co powoduje zachodzenie procesów osmotycznych, dzięki którym może być transportowana w łyku.

Czy taka odpowiedź jest do wybronienia? Czy jedyną akceptowalną odpowiedzią jest ta odnosząca się do rozpuszczalności w wodzie? :( Dziękuję! :)

Obrazek użytkownika BioMichał

https://www.mrgscience.com/topic-92-transport-in-the-phloem-of-plants.html

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Dzień dobry, myślę, że taka odpowiedź jest jak najbardziej do wybronienia :)

Obrazek użytkownika domim

Czy w zadaniu 12.2 można było napisać ucho złożone i chwytne palce?

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Obawiam się, że nie ma w biologii takiego określenia jak "ucho złożone". Również chwytne palce nie będą cechą typową jedynie dla ssaków.

Obrazek użytkownika Klaudia18084

Podanie cechy „chwytne palce” mogłoby zostać uznane w zadaniu z wiewiórka?

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Obawiam się, że chwytne palce nie będą cechą typową jedynie dla ssaków.

Obrazek użytkownika Iwona 1235

Czy w 14 w drugim zdaniu może być fałsz? (Cholesterol jest prekursorem syntezy kwasów żółciowych)

Obrazek użytkownika Dominika 97

Niestety w podstawie pisze ,że jest składnikiem, więc myślę, że nie.

Obrazek użytkownika Weronika Załoga

Ja tak samo napisałam. Myślisz, że można byłoby się odwoływać? W podręczniku nowej ery jest wyraźnie napisane, że jest substancją wyjściową do syntezy cholesterolu, a nie że wchodzi w skład.. Nas obowiązuje zakres wiedzy z podręczników nałożonych przez szkoły…

Strony