"Nowa" matura z biologii 2022 - proponowane odpowiedzi

Przedstawiam poniżej moje własne propozycje odpowiedzi do arkusza maturalnego z biologii. Pamiętajcie, że są to tylko propozycje, oficjalny klucz zostanie wydany przez CKE.

Artykuł zawiera autorskie odpowiedzi stworzone przed publikacją oficjalnego klucza. Aby zapoznać się z oficjalnym kluczem CKE powyższej matury skorzystaj z jednej z poniższych opcji:

Zadanie 1.1 (0-2)

Oznaczenie etapu oddychania tlenowego ze schematu Nazwa etapu Lokalizacja etapu w komórce
1 glikoliza cytoplasma / cytozol
5 fosforylacja oksydacyjna / łańcuch oddechowy / łańcuch przenośników elektronów / łańcuch transportu elektronów / utlenianie końcowe mitochondrium / wewnętrzna błona mitochondrialna

Zadanie 1.2 (0-2)

Oznaczenie przemiany ze schematu Produkty
ATP CO2
2 N N
3 N T
4 T ? T

W kwestii bezpośredniości powstawania ATP w cyklu Krebsa to faktycznie w komórkach zwierzęcych powstaje najpierw GTP, który następnie służy do wytworzenia ATP. Kwestia czy ta przemiana ma być ujęta jako element cyklu Krebsa czy nie, jeżeli tak to ATP można uznać za bezpośredni produkt tej przemiany, jeżeli nie to bezpośrednim produktem będzie GTP. Osobiście przypuszczam, że w kluczu oficjalnym przyjęta będzie odpowiedź taka, jaką zasugerowałem wyżej.

Zadanie 2.1 (0-1)

A. 1

Nazwa wiązania: wiązanie peptydowe

Zadanie 2.2 (0-1)

seryna-histydyna-cysteina-leucyna-lizyna
lub
S-H-C-L-K

Ser-His-Cys-Leu-Lys - być może będzie uznane, w zależności od tego co autor miał na myśli pisząc o oznaczeniach literowych

Zadanie 3 (0-1)

Formą transportową asymilatów u roślin jest sacharoza, ponieważ w przeciwieństwie do skrobi jest dobrze rozpuszczalna w wodzie.

Zadanie 4.1 (0-1)

Do syntezy ATP w chloroplastach niezbędny jest przepływ elektronów ponieważ jest on siłą sprawczą dla powstania gradientu stężeń jonów H+ pomiędzy stromą i wnętrzem tylakoidu, który to gradient napędza działanie syntazy ATP syntetyzującej ATP. Transport elektronów w błonie tylakoidu prowadzi do transportu jonów H+ ze stromy do wnętrza tylakoidu. Jony H+ powracają następnie zgodnie z wytworzonym w ten sposób gradientem stężeń do stromy poprzez syntazę ATP, która wykorzystuje energię tego przejścia do syntezy ATP.

Zadanie 4.2 (0-1)

Atrazyna nie zaburza syntezy ATP w mitochondriach, ponieważ reaguje swoiście tylko z fotosystemem II nieobecnym w mitochondriach.

Zadanie 5.1 (0-1)

B. faza S

Zadanie 5.2 (0-1)

Aktywne białko Rb zmniejsza częstość podziałów komórkowych.

Zadanie 5.3 (0-1)

C. 45%

Zadanie 6.1 (0-1)

wartość MIC: 0,25 mg/l
wartość MBC: 2,0 mg/l

Zadanie 6.2 (0-1)

B. borelioza
D. gruźlica
E. tężec

Zadanie 6.3 (0-1)

rRNA współtworzy rybosomy stąd mutacja w jednym z genów kodujących rRNA u bakterii M. tuberculosis może prowadzić do zmiany struktury rybosomów tej bakterii. Działanie streptomycyny zależy od jej połączenia z małą podjednostką rybosomu bakteryjnego, stąd jeżeli zmiana będzie dotyczyła rRNA tworzącego małą podjednostkę rybosomu może to utrudnić lub uniemożliwić wiązanie się do niej streptomycyny i doprowadzi do oporności bakterii na ten antybiotyk.

Zadanie 6.4 (0-1)

C. 2.

Zadanie 6.5 (0-2)

Wirusy nie są wrażliwe na streptomycynę ponieważ nie posiadają budowy komórkowej, nie posiadają rybosomów, stąd brak miejsca uchwytu dla działania streptomycyny, która działa poprzez wiązanie się z małą podjednostką rybosomów.

Zadanie 7.1 (0-1)

B. 2.

Zadanie 7.2 (0-1)

Mutualizm jest interakcją pomiędzy gatunkami organizmów dającą korzyści obu gatunkom w takim stopniu, który praktycznie uniemożliwia osobne prawidłowe funkcjonowanie obu gatunków. W przypadku pełnika korzyścią uzyskiwaną ze współpracy z muchówkami jest zapylanie jego kwiatów głównie przez muchówki, co stanowi jeden z kluczowych elementów rozmnażania płciowego tych roślin. Muchówki zyskują natomiast pożywienie dla osobników dorosłych i larw oraz miejsce dla bezpiecznego składania jaj i początkowego rozwoju larw, które również warunkują rozwój ich populacji.

Zadanie 7.3 (0-1)

Typ przeobrażenia: zupełne
Uzasadnienie: w trakcie przeobrażenia występuje stadium poczwarki

Zadanie 7.4 (0-2)

1. T
2. N
3. T

Zadanie 8.1 (0-1)

Zarodek jest niezbędny do prawidłowej produkcji w ziarniaku jęczmienia enzymów rozkładających skrobię.

Zadanie 8.2 (0-1)

B. 3.

Zadanie 9 (0-1)

Gutacja jest procesem zależnym od aktywnego pobierania wody przez roślinę w mechanizmie parcia korzeniowego. Mechanizm parcia korzeniowego wymaga nakładów energii. Inhibitory enzymów oddechowych ograniczając efektywność oddychania komórkowego zmniejszają dostępność energii zmagazynowanej w ATP dla aktywnego transportu jonów i wody w mechanizmie parcia korzeniowego stąd w efekcie ograniczają również gutację.

Zadanie 10.1 (0-2)

1. F
2. P
3. P

Zadanie 10.2 (0-1)

Podczas II podziału mejotycznego skracanie się mikrotubul zachodzi w czasie (metafazy / anafazy) i umożliwia rozejście się (chromatyd siostrzanych / biwalentów) do przeciwległych biegunów komórki. II podział mejotyczny zapewnia właściwą (ilość DNA / ploidalność jąder) w komórkach potomnych.

Zadanie 10.3 (0-1)

A.

Zadanie 11.1 (0-1)

Z bulwy ziemniaka wycięto 18 kostek o (jednakowych / różnych) wymiarach. Następnie przygotowano wodne roztwory sacharozy o (jednakowych / dwóch różnych / kilku różnych) stężeniach, w których na godzinę umieszczono wcześniej przygotowane kostki. W celu obliczenia średnich zmian objętości kostek zmierzono ich wymiary za pomocą suwmiarki (tylko na początku / tylko na końcu / na początku i na końcu) doświadczenia.

Zadanie 11.2 (0-1)

1. P
2. F

Zadanie 11.3 (0-1)

Tkanka umieszczona we wspomnianym roztworze zmniejszyła swoją objętość na skutek ucieczki wody na zasadzie osmozy z komórek do roztworu hipertonicznego w stosunku do cytoplazmy, co doprowadziło do spadku turgoru komórek i ich objętości.

Zadanie 12.1 (0-1)

Wiewiórka czerwona i szara klasyfikowane są w dwóch rodzajach o czym świadczą różne nazwy rodzajowe tych gatunków, odpowiednio Tamiasciurus i Sciurus.

Zadanie 12.2 (0-2)

  1. Pokrycie ciała sierścią (ew. obecność wibrysów)
  2. Obecność małżowin usznych / ucha zewnętrznego

Zadanie 12.3 (0-1)

A. 3.

Zadanie 13 (0-1)

szympans: B
wiewiórka: C
krowa: A

Zadanie 14.1 (0-1)

A. 2.

Zadanie 14.2 (0-1)

1. P
2. P

Zadanie 14.3 (0-1)

Cholesterol zmniejsza płynność błony komórkowej i zwiększa jej stabilność co pomaga (oprócz cytoszkieletu) w utrzymaniu właściwego kształtu komórki przez błonę komórkową oraz wpływa korzystnie na stabilność odgraniczenia wnętrza komórki od środowiska zewnętrznego.

Zadanie 14.4 (0-1)

Wzrost stężenia cholesterolu w komórce (aktywuje / hamuje) syntezę receptorów LDL. Dzięki temu komórka pobiera (mniej / więcej) cholesterolu z krwiobiegu. Taki mechanizm regulacji nazywa się (dodatnim / ujemnym) sprzężeniem zwrotnym.

Zadanie 14.5 (0-1)

Delecja obu alleli genu kodującego receptor LDL uniemożliwi pobieranie cholesterolu przez komórkę ze względu na brak syntezy niezbędnego do tego procesu receptora dla LDL. Warunkiem wniknięcia cholesterolu do komórki jest przyłączenie LDL transportującego cholesterol do receptora błonowego.

Zadanie 15.1 (0-2)

1. P
2. P
3. P

Zadanie 15.2 (0-1)

Duże dawki witaminy C powodują (wzrost / spadek) aktywności hydroksylaz HIF-1, co prowadzi do (wzrostu / spadku) stężenia HIF-1 w komórkach nowotworowych. Dzięki temu zostaje (pobudzony / zahamowany) rozwój naczyń krwionośnych w guzie nowotworowym.

Zadanie 15.3 (0-1)

D. osłabienie i pękanie ścian naczyń krwionośnych.

Zadanie 16 (0-1)

Występowanie plamki na dziobie.

Zadanie 17.1 (0-1)

Postawiona hipoteza została odrzucona, ponieważ udział osobników poszczególnej płci będących ofiarami sokołów jest zbliżony do populacji żywych biegusów. Nie odnotowano zwiększonego udziału samic w ofiarach sokołów.

Zadanie 17.2 (0-1)

C.

Zadanie 17.3 (0-2)

1. P?
2. P
3. F

W podpunkcie 1. zaznaczyłem odpowiedź, która moim zdaniem najprawdopodobniej pojawi się w oficjalnym kluczu, co nie zmienia faktu, że zadanie jest niejednoznaczne. Do reakcji PCR potrzebujemy trifosforanów deoksynukleozydów. W zależności jak zdefiniujemy pojęcie nukleotydu (nukleozyd + reszta fosforanowa jak np. w encyklopedii PWN lub nukleozyd + CO NAJMNIEJ jedna reszta fosforanowa jak np. w biologii Villego) może ono obejmować lub nie, swoim zakresem trifosforany deoksynukleozydów.

Zadanie 18.1 (0-1)

Insercja lub
mutacja dynamiczna ? (trudno powiedzieć czy będzie uznane)

Zadanie 18.2 (0-1)

Zmiana w strukturze I-rzędowej białka będzie polegała na dodaniu dodatkowych cząsteczek glutaminy w łańcuchu białkowym co doprowadzi do jego wydłużenia.

Zadanie 18.3 (0-2)

Genotyp matki: Hh
Genotyp ojca: hh

Krzyżówka:

H h
h Hh hh
h Hh hh

Prawdopodobieństwo wystąpienia choroby Huntingtona: 50% (1/2, 0,5)

Zadanie 18.4 (0-1)

Allel H utrzymuje się w populacji ponieważ choroba ujawnia się najczęściej między czwartą a szóstą dekadą życia, a więc najczęściej już po spłodzeniu potomstwa, co pozwala na przekazanie allelu H kolejnemu pokoleniu.

Zadanie 19 (0-1)

B. 2.

Zadanie 20.1 (0-1)

A. 3.

Zadanie 20.2 (0-1)

Najwyższy poziom tolerancji uzyskały rośliny z najstarszych populacji, ponieważ na drodze doboru naturalnego w kolejnych pokoleniach przewagę zyskiwały rośliny o wyższej tolerancji na miedź. Im więcej pokoleń było poddanych takiemu działaniu doboru naturalnego tym lepiej przystosowana populacja powstała.

Komentarze

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Niestety nie może być fałsz. Cholesterol jest owszem prekursorem do syntezy kwasów żółciowych, ale samodzielnie również wchodzi w skład żółci.

Obrazek użytkownika Asia1234

Czy w zadaniu 12.2 odpowiedź "uszy" byłaby uznana?

Obrazek użytkownika domim

Raczej nie, gady też mają uszy

Obrazek użytkownika Asia1234

W sumie w poleceniu było na podstawie rysunku żeby napisać cechy, a na rysunku widać uszy, a właśnie konkretnie uszy zewnętrzne, to może jakimś cudem przejdzie,bo chodzi o te uszy co widać na rysunku.. Że też nie wpadłam na to pisząc żeby dopisać zewnętrzne, tylko dopiero w domu :/

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Niestety odpowiedź "uszy" jest zbyt ogólna, ponieważ występują one nie tylko u ssaków. Do autora odpowiedzi należy również ustalenie co widać na rysunku, stąd odpowiedź nie może być "domyślna".

Obrazek użytkownika Majaaaa

Czy można wymienić pełne nazwy aminokwasów po przecinku, a nie myślniku?

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

W kluczach analogicznych zadań z poprzednich lat jakie znalazłem aminokwasy były podawane po myślniku, bez dodatkowych adnotacji o konieczności lub braku stosowania określonego sposobu zapisu. Ja bym uznał.

Obrazek użytkownika martynakkk

Mam 3 pytania
Czy jak napisałam w zadaniu 20.2 że najwyższy poziom tolerancji uzyskały rośliny z najstarszych populacji, ponieważ na drodze doboru naturalnego przystosowały się do panującego środowiska będzie ok?

Czy w zadaniu 14.3 można byo napisać o funkcji transportowej błony?

i czy w zadaniu 6.5 jak napisałam że wirusy nie przeprowadzają procesów metabolicznych więc nie syntetyzują białka , którego syntezę zaburza streptomycyna a nie odniosłam się do tego że nie mają rybosomów ro będzie źle czy może chcociaż 1 pkt?

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Zadanie 20.2 - niestety nie, ponieważ nie zostało ujęte w odpowiedzi DZIAŁANIE doboru naturalnego - to tak jakby napisać, że działanie doboru naturalnego polega na doborze naturalnym

Zadanie 14.3 - owszem, poniżej wklejam pytanie jedno z poprzednich, podobnych pytań wraz z moją odpowiedzią: "Pytanie: 14.3 Cholesterol zmniejsza płynność błony komórkowej przez co zmniejszona zostaje wymiana substancji między wnętrzem komórki a środowiskiem zewnętrznym w czym to błona ta uczestniczy. - czy coś takiego ma prawo istnieć czy wyssane z palca? Odpowiedź: Według literatury nie jest to bezpodstawne stwierdzenie: ""Przenikanie cząsteczek przez błony może następować poprzez tzw. defekty, które powstają samoczynnie w strukturze dwuwarstwy. Są one wynikiem ruchów węglowodorowych fragmentów cząsteczek lipidów związanych z obrotami wokół wiązań podwójnych. Cholesterol ogranicza te ruchy, powodując zmniejszenie przepuszczalności błon dla niewielkich kationów, np. K+.""

Zadanie 6.5 - w zadaniu należało odnieść się do BUDOWY (a nie funkcjonowania) wirusów. Przypuszczam, że jeden punkt będzie za przedstawienie różnicy w budowie (obecność rybosomów), a drugi za odniesienie się do działania streptomycyny (łączenie się z rybosomami). Obawiam się, że przy tak udzielonej odpowiedzi nie zostaną przyznane punkty.

Obrazek użytkownika Marysiaaaap

Zastanawia mnie pytanie pierwsze w zadaniu 15.1. Napisane jest, że skutkiem mutacji jest zatrzymanie całego szlaku metabolicznego syntezy witaminy c. Niemniej jednak w tekście napisane jest ze mutacja zachodzi w enzymie, który koduje ostatni etap syntezy. W związku z tym zatrzymywany jest jedynie ostatni etap syntezy a nie cały szlak metaboliczny ? Nie powinien być fałsz ?

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Pozwolę sobie zacytować odpowiedź, jakiej udzieliłem w jednym z poprzednich komentarzy: Zablokowanie ostatniego etapu szlaku zwykle prowadzi do nagromadzenia produktów poprzedniego etapu co prowadzi do jego zwrotnego zatrzymania i tak dalej aż do początkowego etapu przemiany. Tak czy inaczej zatrzymany zostaje cały szlak (chyba, że przejściowe produkty są wykorzystywane w innych szlakach, ale tutaj mówimy o tym jednym, prowadzącym do określonego produktu).

Obrazek użytkownika marysia3334

czy jak napisałam w tym zadaniu z parciem korzeniowym, że inhibitory uniemożliwia zachodzenie oddychania komórkowego, w trakcie którego uwalniane jest ATP niezbędne do zachodzenia parcia korzeniowego, którego objawem jest gutacja, co sprawi, że gutacja zostanie ograniczona to jest szansa, że będzie to zaliczone?

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Nie wiem, czy w oficjalnym kluczu nie będzie wymagane jakieś "słowo klucz" odnoszące się do faktu, że mechanizm parcia korzeniowego wymaga nakładów energii lub jest procesem aktywnym. Poza tym jak dla mnie odpowiedź jest ok.

Obrazek użytkownika Agnieszka 567

18.2. Mam pytanie, czy jeśli napisałam, że opisana mutacja będzie polegać na wydłużeniu łańcucha (w stosunku do łańcucha, który nie uległ mutacji) poprzez dobudowywanie kolejnych cząsteczek glutaminy, to czy będzie poprawnie? Bo na pewno ten łańcuch będzie dłuższy, prawda?

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Tak :)

Obrazek użytkownika Kasia1010

Czy w zadaniu ze zmianą struktury 1rzedowej moze byc odpowiedz ze łańcutch polipeptydowy uległ wydłużeniu?

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Polecenie "opisz" sugeruje, że trzeba było napisać nieco więcej niż tylko "Mutacja spowodowała wydłużenie łańcucha polipeptydowego".

Polecenie "opisz" wg CKE: "Zdający formułuje krótką odpowiedź, nie ograniczając się tylko do podania nazw, ale również opisuje (...) przebieg jakiegoś procesu, zjawiska czy doświadczenia (np. następstwo wydarzeń), bez wyjaśniania przyczyn."

Obrazek użytkownika Asia6

Czy w zadaniu 12.2 odpowiedź- obecność sutków zostałaby uznana?

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

W tym zadaniu należało podać cechy widoczne na zdjęciu - obawiam się, że sutków tam nie widać.

Obrazek użytkownika DorotaWyszka

czy w zadaniu 6.3 błędem jest odnoszenie się do tego w jaki sposób oporność nabędzie szczep bakterii? tzn. napisać, że u bakterii jeżeli zajdzie mutacja w genie kodującym podjednostkę 16sRNA to okaże się ona korzystna bo będzie warunkować oporność na streptomycynę, przez co w procesie koniugacji bakteria przekaże zmutowany gen przez plazmid innym bakteriom, dobór naturalny utrwali mutację i tym sposobem cały szczep nabędzię oporność

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Niestety nie jest to odpowiedź na zadane pytanie.

Obrazek użytkownika Emilkalika

Dzień dobry,
Czy jest szansa że w zadaniu 12.1 będzie uznana odpowiedź że wiewiórka szara i czerwona są klasyfikowane w dwóch rodzajach, o czym świadczą dwie RÓŻNE rodzajowe nazwy łacińskie? Chodzi mi o to, czy bez ich konkretnego wymienienia może być to uznane.
Pozdrawiam serdecznie

Obrazek użytkownika Pxulx 00

powinno być chyba, że pierwszy człon nazwy łacińskiej jest różny

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Moim zdaniem tak :)

Obrazek użytkownika D ominika

Zapisanie aminokwasów po przecinku prawdopodobnie skutkować będzie utratą punktu?
Jeszcze pytanie odnośnie białka Rb
Jest powiedziane że blokuje przejście z G1 do S, w moim rozumowaniu oznacza to, że do podziału nie dojdzie.

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

W kluczach analogicznych zadań z poprzednich lat jakie znalazłem aminokwasy były podawane po myślniku, bez dodatkowych adnotacji o konieczności lub braku stosowania określonego sposobu zapisu. Ja bym uznał, ale jak to będzie oceniane to nie wiem.

Odnośnie białka Rb to w przyrodzie rzadko coś działa jak włącznik światła, są to procesy raczej dość płynne. W tekście źródłowym opisane jest to tak:

"Jednym z czynników HAMUJĄCYCH to przejście jest aktywna forma białka Rb, które blokuje transkrypcję genów" - Zatem przejście jest hamowane, nie zablokowane (choć może być hamowane na tyle skutecznie, że w danej komórce do podziału ostatecznie nie dojdzie). Blokowanie transkrypcji genów jest jak blokowanie (inhibicja) enzymów - mniejsza lub większa część cząsteczek i tak podejmie reakcję, w zależności od liczby cząsteczek czynnika blokującego.

Obrazek użytkownika Wiktala

Skróty literowe aminokwasów mogą być trójliterowe bądź jednoliterowe, ale nadal są to skróty literowe. Wg mnie wszystkie 3 proponowane odpowiedzi powinny być uznane.

Obrazek użytkownika D ominika

Bardziej chodziło o to, czy jeśli zapisałam nazwy aminokwasów po przecinku to będzie uznane?

Obrazek użytkownika Alex16

Czy w zadaniu 14.3 można by było się odnieść do tego, że cholesterol zwiększa sztywność błony komórkowej a co za tym idzie zmniejsza jej przepuszczalność ?

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Moim zdaniem tak. Poniżej wklejam pytanie jedno z poprzednich, podobnych pytań wraz z moją odpowiedzią:

"Pytanie: 14.3 Cholesterol zmniejsza płynność błony komórkowej przez co zmniejszona zostaje wymiana substancji między wnętrzem komórki a środowiskiem zewnętrznym w czym to błona ta uczestniczy. - czy coś takiego ma prawo istnieć czy wyssane z palca?

Odpowiedź: Według literatury nie jest to bezpodstawne stwierdzenie: ""Przenikanie cząsteczek przez błony może następować poprzez tzw. defekty, które powstają samoczynnie w strukturze dwuwarstwy. Są one wynikiem ruchów węglowodorowych fragmentów cząsteczek lipidów związanych z obrotami wokół wiązań podwójnych. Cholesterol ogranicza te ruchy, powodując zmniejszenie przepuszczalności błon dla niewielkich kationów, np. K+.""

Obrazek użytkownika Alex16

Czy w zadaniu 12.2 prawidłowe jest określenie obecność włosów ?

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Tak :)

Obrazek użytkownika Julma

Czy w 18.1 mogłoby byc duplikacja kodonu? Wg mnie te trójki nukleotydów zostały powielone dlatego duplikacja

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Niestety określenie "duplikacja" odnośnie mutacji genetycznych zarezerwowane jest dla mutacji chromosomowych polegających na podwojeniu pewnego fragmentu chromosomu. Poza tym nazwa wskazuje na podwojenie, a nie zwielokrotnienie.

Obrazek użytkownika Bartek Cegielka

Pierwsze zdanie w zadaniu 10.1 jest falszywe? Przeciez zarowno centriole, jak i centrosomy wystepuja u roslin nizszych. Czy nie sluza im one do budowy mikrotubuli?

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Określenie "rośliny niższe" jest przestarzałe i nieaktualne, organizmy zaliczane do tej grupy aktualnie klasyfikuje się w innych grupach niż rośliny. Co do zasady w komórkach roślinnych centrosomy nie występują.

Obrazek użytkownika Bartek Cegielka

racja, dziekuje

Obrazek użytkownika Bartek Cegielka

Zadanie 17.2
„Rejony niekodujące w genach CHD-Z i CHD-W mają różną długość, co powoduje,
że produkty amplifikacji rejonów niekodujących genów CHD-Z i CHD-W także różnią się długością.”
Czy nie wskazuje to na poprawnosc odpowiedzi B? Gen polozony na chromosomie W chyba bedzie widoczny na zdjeciach, lecz slabiej niz gen chromosmu Z.

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Pozwolę sobie zacytować moją odpowiedź na podobne pytanie z wcześniejszych komentarzy:

"Niestety nie. Samce są homogemetyczne więc będą miały tylko jedną długość badanego łańcucha, natomiast samice są heterogemetyczne, przez co będą miały 2 długości badanego łańcucha. Przy przeprowadzaniu elektroforezy żelowej krótsze łańcuchy wędrują szybciej docierając dalej. U samca będzie widoczny jeden pasek, bo wszystkie łańcuchy są równej długości i wędrują razem (jednym paskiem), u samicy mamy dwie długości łańcuchów, stąd dwa paski."

Obrazek użytkownika Bartek Cegielka

dziekuje

Obrazek użytkownika Jacobsson

Ja napisałem obecność gruczołów mlekowych, które są widoczne na białych brzuchu wiewiórki, na pozór wydaje się, że ich nie widać, ale jeśli Państwo przybliżą zdjęcie widać je bardzo bardzo dokładnie mogę podesłać gdzieś przybliżone zdjęcie, widać różową strukturę na brzuchu to powinno być uznawane też.

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Jeżeli jesteś wstanie udowodnić, że na zdjęciu widoczne są gruczoły mlekowe, a Twoja odpowiedź nie zostanie uznana przez CKE (można będzie się o tym przekonać dokonując wglądu do arkusza po uzyskaniu wyników), proponuję w takim wypadku napisać odwołanie - procedury i wskazówki z tym związane zawarłem w artykule: https://biologhelp.pl/odwolanie-od-wynikow-matury-jak-sie-odwolac-czy-warto .

Obrazek użytkownika Jacobsson

Dziękuje serdecznie za odpowiedź

Obrazek użytkownika stasiuzm

Dzień dobry, czy w zadaniu 18.2 napisanie prawidłowej odpowiedzi, ale nie napisanie nazwy konkretnego aminokwasu, tylko po prostu „aminokwas” będzie zaliczone ? Reszta jest okej

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Trudno powiedzieć co konkretnie będzie w tym wypadku w oficjalnym kluczu CKE. Treść zadania daje wszelkie przesłanki ku temu, aby podać konkretny aminokwas, stąd na pewno byłaby to bezpieczniejsza opcja, szczególnie przy poleceniu "opisz". Niemniej nie wykluczam, że Twoja odpowiedź może być uznana za prawidłową.

Obrazek użytkownika stasiuzm

Czy w zadaniu 8.1 można było napisać „zarodek ziarniaka jęczmienia wytrwarza enzymy rozkładające skrobie”?

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Niestety na podstawie wyników tego doświadczenia nie jesteśmy w stanie w 100% stwierdzić gdzie są produkowane enzymy, szczególnie w świetle tekstu wprowadzającego, zgodnie z którym zarodek może produkować jedynie hormony stymulujące produkcję enzymów w innym miejscu ziarniaka.

Obrazek użytkownika DorotaWyszka

Czyli jeżeli napisało się, że zarodek produkuje hormony aktywujące geny kodujące enzymy rozkładające polisacharydy w ziarniaku jęczmienia powinno zostać to uznane?

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Niestety na podstawie samych wyników doświadczenia nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy ziarniak produkuje hormony - w badaniu nie było oznaczanych poziomów hormonów roślinnych.

Obrazek użytkownika Mmat

Dzień dobry, mam pytanie powiązane z zadaniem o gutacji. Czy da się jakoś podciągnąć odpowiedź, że inhibitory oddechowe blokują działanie łańcucha oddechowego w procesie fotosyntezy i to przez to energii jest mniej? Czy taka odpowiedź nie ma racji bytu? Dziękuję!

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Niestety taka odpowiedź nie może być uznana, w procesie fotosyntezy nie ma łańcucha oddechowego, a zadanie nie dotyczyło blokowania fotosyntezy tylko oddychania.

Strony