Olimpiada Wiedzy o Żywieniu 2022-2025 - co nowego?

Dawna Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności zmieniła swoją nazwę na Olimpiadę Wiedzy o Żywieniu. Od czasu pisania pierwszych artykułów o tej olimpiadzie parę rzeczy się zmieniło, stąd postaram się Wam przybliżyć aktualne informacje na temat tej olimpiady.

Dla kogo ta olimpiada?

Olimpiada Wiedzy o Żywności skierowana jest do uczniów polskich szkół ponadpodstawowych i dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych, prowadzonych w szkołach ponadpodstawowych, czyli 4- i 5-letnich techników oraz 4-letnich liceów ogólnokształcących, branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia. Dotyczy ona szeroko pojętych zagadnień związanych z żywieniem człowieka, zarówno w kwestii fizjologii i biochemii jak i towaroznawstwa, technologii przygotowywania potraw czy obsługi konsumenta.

Pomimo iż olimpiada została zakwalifikowana do kategorii olimpiad zawodowych w dziedzinie gastronomia i kelnerstwo z powodzeniem mogą startować w niej również uczniowie liceów ogólnokształcących zyskując dodatkowe profity przy rekrutacji na studia (np. przyjęcie z maksymalną liczbą punktów na wybrane kierunki uczelni medycznych - więcej szczegółów w dalszej części artykułu).

Cechą charakterystyczną tej olimpiady jest zmieniana co roku tematyka wiodąca, z której przygotowywana jest część pytań na jej poszczególnych etapach. Co roku komitet główny olimpiady przygotowuje książkowe opracowanie dla tematyki wiodącej, które stanowi jedną z podstawowych pozycji pozwalających przygotować się do startu w zawodach. Wyjątkowo w edycji 2022/2023 opracowanie takie nie zostało przygotowane, ze względu na późne ogłoszenie organizatora olimpiady przez MEN. Dla edycji 2022-2025 przewidziana została następująca tematyka wiodąca:

 • 2022/2023: "Ryby i owoce morza – przetwórstwo i zastosowanie w żywieniu. "
 • 2023/2024: "Mięso i przetwory mięsne – technologia i zastosowanie w żywieniu."
 • 2024/2025: "Żywność wspierająca odporność."

Etapy olimpiady

Sama olimpiada składa się z 3 etapów: szkolnego, okręgowego i centralnego.

Etap szkolny - test pisemny przygotowywany przez szkoły, a więc jego forma zależna jest od nauczycieli. Do etapu okręgowego kwalifikuje się maksymalnie 2 najlepszych uczniów danej szkoły, przy czym powinni oni uzyskać powyżej 80% punktów z testu.

Etap okręgowy - organizowany przez komisje okręgowe, polega na rozwiązaniu testu oraz wykonaniu zadania praktycznego w formie projektu z zakresu planowania, organizacji i oceny żywienia. Na test składają się zadania z tematyki wiodącej i zadania z zakresu gastronomii, kelnerstwa, żywności i żywienia. Do etapu centralnego kwalifikują się osoby, które uzyskały wynik powyżej 80%, jednak komitet główny może zmniejszyć ten próg. W przypadku uzyskania tego samego wyniku przez dwóch uczestników o pierwszeństwie decyduje liczba punktów uzyskanych za zadanie przyporządkowania. Co ciekawe szkoła, która jest gospodarzem eliminacji centralnych, może wystawić jednego swojego reprezentanta do tych zawodów bez uprzedniej kwalifikacji.

Etap centralny - składa się z 3 części: części pisemnej wyłaniającej finalistów olimpiady, części praktycznej wyłaniającej laureatów olimpiady oraz części ustnej wyłaniającej zwycięzcę olimpiady.

Część pisemna - obejmuje rozwiązanie testu o podobnym charakterze co na etapie okręgowym. Uzyskanie co najmniej 40% punktów z tej części pozwala na uzyskanie tytułu finalisty olimpiady. Część praktyczna - obejmuje wykonanie zadania polegającego na:
- ocenie jakości żywności, sporządzaniu i ekspedycji dań (zup, potraw zimnych, gorących, deserów i napojów),
- serwowaniu dań i napojów,
- organizowaniu i wykonywaniu usług gastronomicznych.
Tytuł laureata uzyskuje 15 uczestników z najwyższym sumarycznym wynikiem za część pisemną i praktyczną. Część ustna (quiz) - bierze w niej udział 6 uczestników z najwyższym sumarycznym wynikiem z części pisemnej i praktycznej. Ta część przeprowadzona jest przed publicznością złożoną z nauczycieli i uczniów biorących udział w olimpiadzie. Pytania są różnego typu np. zgadywanie hasła po opisie, skojarzenie obrazu z terminem, modyfikacja jadłospisu pod pewnym kątem. Zwycięzcą olimpiady zostaje zawodnik, który uzyskał największą łączną liczbę punktów w części pisemnej, praktycznej i ustnej.

Harmonogram

Wydarzenie 2022/2023 2023/2024 2024/2025
Etap szkolny II dekada października 2022 r. II dekada października 2023 r. II dekada października 2024 r.
Etap okręgowy 02 grudnia 2022 r. 01 grudzień 2023 r. 06 grudzień 2024 r.
Etap centralny 22-24 marca 2023 r. 21-23 marca 2024 r. 20-22 marca 2025 r.

Literatura

Z książek pomocnych (a wręcz niezbędnych) w przygotowaniach do tej olimpiady polecam następujące pozycje:

 • Gawęcki J. (red.): Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010.

 • Gawęcki J., Mossor-Pietraszewska T. (red.): Kompendium wiedzy o żywności, żywieniu i zdrowiu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

 • Gawęcki J., Czarnocińska J., Korczak J., Kulczak M.: Zbiór zadań i pytań z Olimpiady Wiedzy o Żywieniu z lat 2009-2014, Format AB, Warszawa, 2008.

 • Książka z tematyką wiodącą, wydawana co roku przez organizatorów i zwykle przesyłana do szkoły.

Do tego oczywiście polecam również w miarę możliwości zapoznanie się z innymi pozycjami polecanymi na stronie olimpiady. Powyżej podałem tytuły, z których sam korzystałem podczas przygotowań do każdego z etapów olimpiady. Polecam także zaopatrzyć się w jedną z książek na temat technik gastronomii i towaroznawstwa, gdyż jest to również wiedza pojawiająca się na testach. Ponad to warto przerobić wszelkie testy z poprzednich lat, m.in. dostępne w przytoczonym wyżej zbiorze. Pomoże to zapoznać się z rodzajami pytań, wymaganym zakresem materiału, a także ułatwi rozwiązywanie kolejnych testów, ponieważ treść zadań dosyć często się powtarza.

Przykładowe uprawnienia rekrutacyjne dla finalistów i laureatów Olimpiady Wiedzy o Żywieniu

Na poniższych kierunkach laureaci i finaliści olimpiady mogą liczyć na dostanie się z pominięciem listy rekrutacyjnej:

 • Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach
  fizjoterapia, sport.
 • Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku
  dietetyka, elektroradiologia, techniki dentystyczne, zdrowie środowiskowe, fizjoterapia.
 • Politechnika Gdańska
  biotechnologia, chemia
 • Politechnika Łódzka
  manager żywności i żywienia, technologia żywności i żywienie człowieka.
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny
  fizjoterapia, pielęgniarstwo, wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja.
 • Politechnika Rzeszowska
  biotechnologia, zarządzanie w sporcie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (tylko laureaci)
  dietetyka, bezpieczeństwo żywności, gastronomia i hotelarstwo, technologia żywności i żywienie człowieka, towaroznawstwo w biogospodarce, żywienie człowieka i ocena żywności.
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (tylko laureaci, finaliści 100% pkt z biologii)
  biochemia, biofizyka molekularna i komórkowa, bioinformatyka, biotechnologia, biologia, neurobiologia, chemia, chemia medyczna, chemia zrównoważonego rozwoju, filozofia, kognitywistyka, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagoga specjalna, psychologia, religioznawstwo, biofizyka, geografia i gospodarka przestrzenna, geologia, etnologia i antropologia kulturowa, muzykologia, administracja, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomia, filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach, finanse/bankowość/ubezpieczenia, psychologia, zarzadzanie – firmą/personelem/międzynarodowe, zarządzanie informacją, zarządzanie kultura i mediami, zarządzanie polityką społeczną, zarządzanie publiczne, analityka medyczna, farmacja, dietetyka, lekarski, lekarsko-dentystyczny, elektroradiologia, fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, zarządzanie w ochronie zdrowia, zdrowie publiczne, studia matematyczno-przyrodnicze
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (tylko laureaci)
  towaroznawstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji.
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (tylko laureaci, finaliści 100% pkt z biologii)
  biologia, inżynieria środowiska, kierunek lekarski.
 • Uniwersytet Łódzki
  wszystkie kierunki NG – Nauk Geograficznych; Filia UŁ-turystyka i rekreacja.
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  bezpieczeństwo i certyfikacja żywności, biotechnologia, dietetyka, gastronomia i sztuka kulinarna, technologia żywności i żywienie człowieka.
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  dietetyka, ekonomia, finanse i rachunkowość, jakość i bezpieczeństwo żywności, technologia żywności i żywienie człowieka.
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  bezpieczeństwo żywności, technologia i organizacja gastronomii, technologia żywności i żywienie człowieka, zarządzanie jakością i analiza żywności, żywienie człowieka i dietetyka.
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
  dietetyka, gastronomia i hotelarstwo, inżynieria ekologiczna, menadżer produkcji i dystrybucji żywności, rolnictwo, turystyka i rekreacja.
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie (tylko laureaci)
  technologia żywności i żywienie człowieka, dietetyka browarnictwo i słodownictwo, technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych, weterynaria.
 • Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie
  Laureaci: zdrowie publiczne, dietetyka, technologia żywności i żywienie człowieka.
  Finaliści: technologia żywności i żywienie człowieka.
 • Uniwersytet Szczeciński
  biologia, biotechnologia, genetyka i biologia eksperymentalna, mikrobiologia, ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego, turystyka i rekreacja, wychowanie fizyczne, zdrowie publiczne.
 • Uniwersytet Śląski
  Laureaci: Administracja, Biologia, Biotechnologia, Indywidualne studia międzyobszarowe, Nauki o rodzinie, Ochrona środowiska, Prawo, Przedsiębiorczość, Teologia
  Finaliści: Administracja, Biologia, Biotechnologia, Nauki o rodzinie, Ochrona środowiska, Prawo, Przedsiębiorczość, Teologia
 • Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
  analityka chemiczna i spożywcza, biotechnologia, inżynieria farmaceutyczna, rolnictwo, technologia żywności i żywienie człowieka, technologia chemiczna, zielarstwo i fitoterapia, zootechnik.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  bioinżynieria produkcji żywności, dietetyka, gastronomia – sztuka kulinarna, technologia żywności i żywienie człowieka, inżynieria przetwórstwa żywności, towaroznawstwo.
 • Uniwersytet Wrocławski
  Laureaci: biologia człowieka, genetyka i biologia eksperymentalna, mikrobiologia, zarządzanie środowiskiem przyrodniczym
  Finaliści: biologia, genetyka i biologia eksperymentalna, mikrobiologia, zarządzanie środowiskiem przyrodniczym.
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  biotechnologia, mikrobiologia, technologia żywności i żywienie człowieka, uprawa winorośli i winiarstwo oraz zootechnika.

Dodatkowe gratyfikacje podczas rekrutacji:

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  Laureaci i finaliści eliminacji centralnych otrzymują maksymalną liczbę punktów z biologii przewidzianą w postępowaniu kwalifikacyjnym zgodnie z obowiązującą uchwałą Senatu.
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  Laureaci i finaliści eliminacji centralnych uzyskują 100% punktów z biologii na poniższe kierunki: Kierunki: Techniki Dentystyczne i Higiena Stomatologiczna, Farmacja, Analityka, Medyczna, Kosmetologia, Biostatystyka, Dietetyka, Elektroradiologia, Fizjoterapia, Logopedia z Fonoaudiologią, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Ratownictwo Medyczne, Zdrowie Publiczne i Epidemiologia.
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  Laureaci i finaliści eliminacji centralnych uzyskują 100% punktów z biologii lub z chemii Kierunek: dietetyka, kosmetologia.

Uwagi końcowe

Ze swojej strony gorąco polecam udział w tej olimpiadzie. Jest ona moim zdaniem dopracowana ze strony organizacyjnej, umożliwia rozwinięcie wiedzy w całkiem interesującym, a zarazem praktycznym temacie. Dla mnie udział w niej był niezapomnianą przygodą :)

Po więcej szczegółów i aktualności, w tym pełny spis literatury odsyłam na stronę olimpiady: https://owoz.pl/.