Wpływ pH na infekcje grzybicze igieł sosny - praca zgłoszona na Konkurs Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej

Sosna

Niniejszym przedstawiam bardzo interesującą pracę zgłoszoną na edycję 2016 Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej. Myślę, że stanowi ona dobry przykład profesjonalnie wykonanej pracy naukowej. Więcej o samym konkursie znajdziecie na stronie http://eucys.pl. Zachęcam, szczególnie osoby przymierzające się do pisania pracy badawczej, do lektury, a autorowi gratuluję wyników.

Wpływ stężenia jonów wodorowych na infekowanie aparatów szparkowych igieł Pinus sylvestris przez grzyba Lophodermium seditiosum.

AUTOR: Damian Pikor

1. Streszczenie

Celem niniejszej pracy było zbadanie zależności pomiędzy stopniem zakwaszenia gleby w uprawach sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris) a intensywnością występowania objawów wiosennej osutki sosny, wywołanej przez pasożytniczego grzyba Lophodermium seditiosum[1]. Badania rozpoczęto od oceny widocznych zmian chorobowych igieł u osiemdziesięciu drzewek sosny (58 ośmiu w 2014 r. i 22 w 2015 r.) rosnących na glebach o różnym pH. Na tej podstawie stwierdzono zależność pomiędzy wyższą kwasowością gleby a nasileniem infekcji grzybowej. Następnie, by potwierdzić zaobserwowaną korelację, w kontrolowanych warunkach, eliminując czynniki zewnętrzne mogące wpływać na infekcję grzybową, przeprowadzono testy inokulacji Lophodermium na igłach sosny w warunkach in vitro. W tym celu wyizolowano z porażonych pasożytem igieł sosnowych kultury czyste Lophodermium seditiosum, które po weryfikacji gatunkowej zostały użyte do infekowania igieł sosnowych wegetujących na podłożu o zmiennym pH. Natomiast by lepiej zrozumieć mechanizm infekcji Lophodermium wyprowadzono i poddano zakażeniu grzybowemu linię kallusową Pinus sylvestris. W wyniku wykonanych doświadczeń laboratoryjnych potwierdzono zależność pomiędzy niskim pH a nasileniem objawów infekcji L. seditiosum.

Dalsza część pracy została usunięta na życzenie autora.