Chemia - Informator CKE, Poziom rozszerzony (Formuła 2023) - Zadanie 22.

Kategoria: Związki nieorganiczne – ogólne Typ: Napisz równanie reakcji Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

W dwóch kolbach znajdują się dwa różne, ale podobnie wyglądające roztwory wodne:

22.1. (0–1)

Spośród wymienionych niżej roztworów wybierz te, które mogą wyglądać tak jak roztwory pokazane na ilustracjach. Zaznacz ich wzory lub nazwy.

Roztwory
K2CrO4 (aq) CuSO4 (aq)
KMnO4 (aq) MnSO4 (aq)
HCl (aq) z dodatkiem wodnego roztworu
oranżu metylowego
KOH (aq) z dodatkiem alkoholowego
roztworu fenoloftaleiny

22.2. (0–1)

Przeprowadzono dwa niezależne doświadczenia, w których do roztworów z obu naczyń dodano jeden taki sam odczynnik. W każdym z tych doświadczeń nastąpiła wyraźna zmiana barwy tylko jednego roztworu.

Wybierz dwa odczynniki, z których każdy po dodaniu (w odpowiedniej ilości) do obu badanych roztworów spowoduje wyraźną zmianę barwy tylko jednego z nich. Zaznacz wzory wybranych odczynników.

Odczynniki
HBr (aq) K2SO4 (aq)
NaOH (aq) NaNO2 (aq)
H2SO4 (aq) NaNO3 (aq)

22.3. (0–1)

Napisz w formie jonowej skróconej równania reakcji, których przebieg był przyczyną zmiany barwy roztworu z każdego naczynia.

Rozwiązanie

22.1. (0–1)

Zasady oceniania
1 pkt – poprawne wskazanie dwóch roztworów.
0 pkt – odpowiedź niespełniająca powyższego kryterium albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie
Roztwory:
KOH(aq) z dodatkiem alkoholowego roztworu fenoloftaleiny
KMnO4 (aq)

22.2. (0–1)

Zasady oceniania
1 pkt – poprawne wskazanie dwóch odczynników służących do rozróżnienia roztworów.
0 pkt – odpowiedź niespełniająca powyższego kryterium albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie
Odczynniki H2SO4 (aq)
NaNO2 (aq)

22.3. (0–1)

Zasady oceniania
1 pkt – poprawne napisanie dwóch równań reakcji.
0 pkt – odpowiedź niespełniająca powyższego kryterium albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie
OH + H3O+ → 2H2O
ALBO
OH + H+ → H2O

2MnO4 + 3NO2 + H2O → 2MnO2 + 3NO3 + 2OH

Uwaga: Kolejność zapisu równań reakcji jest dowolna.