Chemia - Matura Czerwiec 2015, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 32.

Kategoria: Stechiometryczny stosunek reagentów Typ: Oblicz

Reakcja hydrolizy pewnego estru w środowisku zasadowym przebiega zgodnie ze schematem

R1COOR2 + OH → R1COO + R2OH

Przygotowano roztwór o temperaturze 30°C, w którym stężenia estru i wodorotlenku sodu były jednakowe i wynosiły 0,05 mol ⋅ dm−3 . W celu zbadania szybkości hydrolizy estru pobierano co 5 minut z badanego roztworu próbkę o objętości 10 cm3 i oznaczano ilość znajdującego się w niej wodorotlenku sodu. Wykorzystano w tym celu reakcję wodorotlenku sodu z kwasem solnym.
Zależność objętości użytego kwasu solnego w funkcji czasu trwania eksperymentu przedstawiono na poniższym wykresie.

32.1. (0-1)

Oblicz, ile cm3 kwasu solnego zostanie zużytych na zobojętnienie wodorotlenku sodu w próbce o objętości 10 cm3, w której uległo hydrolizie 20% estru. Wynik zaokrąglij do jedności.

32.2. (0-1)

Odczytaj z wykresu czas, po którym w próbce pobranej do analizy uległo hydrolizie 20% początkowej ilości estru.

Rozwiązanie

32.1. (0-1)

za metodę, wykonanie obliczenia i wynik: 8 (cm3)

Przykładowe rozwiązanie:
cOH = 0,05 ∙ 0,8 = 0,04 mol ∙ dm−3 V=10 cm3 ⇒ n=0,0004 mola

VHCl = 0,00040,05 = 0,008 dm3 = 8 cm3

Jeżeli zdający poprawnie rozwiąże zadanie i poda wynik z inną niż podana w poleceniu dokładnością, to należy przyznać maksymalną liczbę punktów.

32.2. (0-1)

za odczytanie z wykresu czasu: (około) 8 (min).

Należy uznać każdy odczyt X z przedziału 7,5 ≤ X ≤ 8