Chemia - Matura Czerwiec 2016, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 11.

Kategoria: Reakcje i właściwości kwasów i zasad Roztwory i reakcje w roztworach wodnych - ogólne Typ: Napisz równanie reakcji Podaj/wymień

Poniżej podano wzory drobin:

CH3NH2     HCOOH     HS     NH+4

11.1. (0-1)

Spośród powyższych wzorów wybierz i wpisz do tabeli wzory wszystkich drobin, które w roztworach wodnych mogą pełnić funkcję zasad, i wszystkich drobin, które w roztworach wodnych mogą pełnić funkcję kwasów według teorii Brønsteda.

Zasady według teorii Brønsteda Kwasy według teorii Brønsteda
   

11.2. (0-1)

Napisz w formie jonowej równanie reakcji zachodzącej po wprowadzeniu metyloaminy do wody.

Rozwiązanie

11.1. (0-1)

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne uzupełnienie tabeli.
0 p. – za błędny wynik albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Zasady według teorii Brønsteda Kwasy według teorii Brønsteda
CH3NH2   HS NH+4   HCOOH   HS

11.2. (0-1)

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne napisanie równania reakcji w formie jonowej.
0 p. – za błędne napisanie równania reakcji (błędne wzory reagentów, błędne współczynniki stechiometryczne, niewłaściwa forma zapisu) albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
CH3–NH2 + H2O ⇄ CH3–NH+3 + OH