Chemia - Matura Czerwiec 2016, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 15.

Kategoria: Sole Typ: Podaj/zinterpretuj przebieg reakcji

W reakcji stałego chlorku sodu ze stężonym kwasem siarkowym(VI) powstaje chlorowodór, natomiast w reakcji stałego bromku sodu z tym kwasem ostatecznym produktem jest brom. Etapy reakcji stężonego kwasu siarkowego(VI) z bromkiem sodu oraz ich główne produkty przedstawia poniższy schemat:

NaBr stężony H2SO4 HBr stężony H2SO4 Br2 + SO2

Dwie probówki, z których jedna zawierała stały chlorek sodu, a druga – stały bromek sodu, umieszczono pod wyciągiem. Wykonano eksperyment, którego przebieg zilustrowano na poniższym rysunku.

Napisz, jakie zmiany umożliwiające rozróżnienie obu soli zaobserwowano w probówkach po dodaniu do nich stężonego kwasu siarkowego(VI).

Probówka I:

Probówka II:

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawny opis obserwacji umożliwiających odróżnienie zawartości obu probówek.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub błędną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Probówka I:
Wydziela się bezbarwny gaz (o ostrym lub drażniącym zapachu). (Zawartość probówki lub roztwór pieni się i sól rozpuszcza się lub znika).

Probówka II:
Roztwór zabarwił się na brązowo. lub powstaje brunatna ciecz (o ostrym zapachu i pomarańczowych parach) (i sól rozpuszcza się lub znika). lub wydziela się brunatny (lub pomarańczowy) gaz.