Chemia - Matura Czerwiec 2016, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 18.

Kategoria: Bilans elektronowy Typ: Napisz równanie reakcji

Do wykrywania tlenku siarki(IV) w powietrzu w warunkach laboratoryjnych jako odczynnik można zastosować chloran(V) potasu. W płuczce z roztworem odczynnika pochłonięty z powietrza tlenek siarki(IV) ulega reakcji opisanej poniższym schematem.

SO2 + ClO3 + H2O → SO2−4 + Cl + H+

Powstające jony SO2−4 wykrywa się za pomocą roztworu chlorku baru.

18.1. (0-2)

Napisz w formie jonowej z uwzględnieniem liczby oddawanych lub pobieranych elektronów (zapis jonowo-elektronowy) równanie reakcji utleniania i równanie reakcji redukcji zachodzących podczas tego procesu. Uwzględnij, że w reakcji bierze udział woda.

Równanie reakcji utleniania:

Równanie reakcji redukcji:

18.2. (0-1)

Uzupełnij współczynniki stechiometryczne w poniższym schemacie.

.......... SO2 + .......... ClO3 + .......... H2O → .......... SO2−4 + .......... Cl + .......... H+

18.3. (0-1)

Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji wykrywania jonów SO2−4 za pomocą roztworu chlorku baru.

Rozwiązanie

18.1. (0-2)

Schemat punktowania
2 p. – za poprawne napisanie dwóch równań reakcji w formie jonowo-elektronowej.
1 p. – za poprawne napisanie jednego równania reakcji.
0 p. – za błędne napisanie obu równań reakcji (błędne wzory reagentów, błędne współczynniki stechiometryczne, niewłaściwa forma zapisu) lub błędne przyporządkowanie równań albo brak odpowiedzi.

Poprawne odpowiedzi
Równanie reakcji utleniania:
SO2 + 2H2O → SO2−4 + 2e + 4H+ (x 3)

Równanie reakcji redukcji:
ClO3 + 3H2O + 6e → Cl + 6OH
Za poprawny należy uznać zapis: ClO3 + 6H+ + 6e → Cl + 3H2O

18.2. (0-1)

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne dobranie współczynników stechiometrycznych w równaniu reakcji.
0 p. – za błędne współczynniki stechiometryczne albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
3SO2 + (1)ClO3 + 3H2O → 3SO2−4 + (1)Cl + 6H+

Zadanie 18.2. oceniamy również wtedy, gdy zdający nie otrzymał punktów za zadanie 18.1.

18.3. (0-1)

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne napisanie równania reakcji w formie jonowej skróconej.
0 p. – za błędne napisanie równania reakcji (błędne wzory reagentów, błędne współczynniki stechiometryczne, niewłaściwa forma zapisu) albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
Ba2+ + SO2−4 → BaSO4