Chemia - Matura Czerwiec 2018, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 1.

Kategoria: Elektrony w atomach, orbitale Typ: Podaj/wymień

Wpisz do tabeli symbole chemiczne pierwiastków opisanych niżej.

1. Niemetal, w którego atomie w stanie podstawowym liczba sparowanych elektronów walencyjnych trzeciej powłoki jest dwa razy większa niż liczba elektronów niesparowanych.      
2. Pierwiastek, którego atom w stanie podstawowym ma następującą konfigurację elektronową: 1s22s22p63s23p64s13d5 .
3. Pierwiastek, którego dwudodatni kation w stanie podstawowym ma następującą konfigurację elektronową: 1s22s22p63s23p63d10 .

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne wpisanie do tabeli symboli chemicznych trzech pierwiastków.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub błędną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

1. Niemetal, w którego atomie w stanie podstawowym liczba sparowanych elektronów walencyjnych trzeciej powłoki jest dwa razy większa niż liczba elektronów niesparowanych. S
2. Pierwiastek, którego atom w stanie podstawowym ma następującą konfigurację elektronową: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5. Cr
3. Pierwiastek, którego dwudodatni kation w stanie podstawowym ma następującą konfigurację elektronową: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 . Zn