Chemia - Matura Czerwiec 2019, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 15.

Kategoria: Sole Typ: Napisz równanie reakcji Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Poniżej przedstawiono informacje dotyczące zawartości wybranych jonów w próbce pewnej wody mineralnej.

KATIONY, mg · dm−3 ANIONY, mg · dm−3
Na+ 254,00 HCO3 357,80
Ca2+ 10,00 CO2−3 163,00
K+ 0,91 Cl 26,40
Mg2+ 0,37 SO2−4 7,81

Na podstawie oryginalnej etykiety wody mineralnej dostępnej na rynku.

Z przedstawionych informacji wynika, że woda mineralna to roztwór zawierający różne rozpuszczone sole.

15.1. (1 pkt)

Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji chemicznej, w wyniku której nastąpi wytrącenie osadu – składnika tzw. kamienia kotłowego – po ogrzaniu wody mineralnej do temperatury 100°C.

15.2. (1 pkt)

Spośród wymienionych związków wybierz wszystkie, które – wprowadzone w odpowiednim nadmiarze do wody mineralnej – spowodują usunięcie jonów węglanowych i wodorowęglanowych. Podkreśl wzory wybranych związków.

KHCO3
Ca(OH)2
HCl
KMnO4

Rozwiązanie

15.1. (0–1)

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne napisanie równania reakcji w formie cząsteczkowej.
0 p. – za błędne napisanie równania reakcji (błędne wzory reagentów, błędne współczynniki stechiometryczne, niewłaściwa forma zapisu) albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
Ca(HCO3)2 (temp.) CaCO3 + H2O + CO2
lub Mg(HCO3)2 (temp.) MgCO3 + H2O + CO2
lub Mg(HCO3)2 (temp.) Mg(OH)2 + 2CO2

15.2. (0–1)

Schemat punktowania
1 p. – za poprawny wybór i podkreślenie wzorów związków.
0 p. – za odpowiedź niepoprawną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

KHCO3
Ca(OH)2
HCl
KMnO4