Chemia - Matura Czerwiec 2023, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 16.

Kategoria: Stechiometryczny stosunek reagentów Typ: Oblicz

W celu określenia zawartości tlenku kobaltu(II) w mieszaninie zawierającej tylko CoO i Co3O4 próbkę tej mieszaniny o masie 100 g poddano prażeniu. Podczas tego procesu zaszły reakcje chemiczne:

2CoO + C T 2Co + CO2
Co3O4 + 2C T 3Co + 2CO2

W wyniku zachodzących reakcji otrzymano 75,0 g metalicznego kobaltu.

Oblicz w procentach masowych zawartość tlenku kobaltu(II) w wyjściowej mieszaninie. Przyjmij, że obie reakcje przebiegły z wydajnością równą 100%.

Rozwiązanie

Zasady oceniania
2 pkt – zastosowanie poprawnej metody rozwiązania prowadzącej do obliczenia zawartości CoO w mieszaninie, poprawne wykonanie obliczeń oraz podanie wyniku w procentach.
1 pkt – zastosowanie poprawnej metody prowadzącej do obliczenia zawartości CoO, ale:
▪ popełnienie błędów rachunkowych
LUB
▪ niepodanie wyniku w procentach (albo z błędną jednostką),
ALBO
– poprawne obliczenie tylko masy albo tylko liczby moli CoO w mieszaninie.
0 pkt – zastosowanie błędnej metody obliczenia albo brak rozwiązania.

Przykładowe rozwiązania
Sposób 1.
x1 + x2 = 100 g
y1+ y2 = 75 g ⇒
y1 = 2 ∙ 59 ∙ x12 ∙ 75 = 0,787x1; y2 = 3 ∙ 59 ∙ x2241
x1+ x2 = 100

0,787x1 + 0,734x2 = 75 ⇒
𝑚CoO = 30,2 g; 𝑚Co3O4 = 69,8 g
% CoO = 30,2 (%);

Sposób 2.
75x + 241y = 100 ⇒ 10075 = x + 24175y

59x + 177y = 75 ⇒ 7559 = x + 17759y

10075 = 755917759y + 24175y ⇒
y = 0,291

𝑚Co3O4 = 0,291 ∙ 241 g = 70,1 g
𝑚CoO = 29,9 g;
% CoO = 29,9 (%)

Sposób 3.
𝑀CoO = 75 g ∙ mol–1   𝑀Co3O4 = 241 g ∙ mol–1

150 g CoO
x g CoO

118 g Co
y g CoO
241 g Co3O4
(100 – x) g Co3O4

177 g Co
(75 – y) g Co

x = 29,8 g y = 23,44 g ⇒ % CoO = 29,8 (%)

Sposób 4.
7559 = 1,271 mol Co

0% CoO ⇒ 𝑛Co = 100241 ∙ 3 = 1,245 mol
100% CoO ⇒ 𝑛Co = 10075 = 1,333 mol

% CoO ≅ 30%

Sposób 5.
7559 = 1,271 mol Co

𝑚𝐶𝑜3𝑂4 = 70,13 𝑔
𝑚𝐶𝑜𝑂 = 29,87 𝑔 ⇒ % CoO = 29,9 (%)

Uwaga: Należy zwrócić uwagę na zależność wyniku liczbowego od przyjętych zaokrągleń. Za poprawny należy uznać każdy wynik będący konsekwencją zastosowanej poprawnej metody i poprawnych obliczeń.