Chemia - Matura Maj 2014, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 10.

Kategoria: Rodzaje wiązań i ich właściwości Typ: Podaj/wymień

Kwas ortoborowy H3BO3 jest bardzo słabym jednoprotonowym kwasem, który w roztworach wodnych działa nie jako donor protonów, lecz jako akceptor jonów wodorotlenkowych, reagując z wodą zgodnie z równaniem:

H3BO3 + 2H2O ⇄ H3O+ + [B(OH)4]

Stała równowagi tej reakcji jest równa 5,8 · 10–10.
W obecności środków odciągających wodę, np. stężonego H2SO4, kwas ortoborowy tworzy z alkoholami estry.

Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2010.

Nazwij typ wiązania (ze względu na sposób jego powstawania), jakie tworzy się między atomem boru w cząsteczce kwasu ortoborowego i anionem wodorotlenkowym.

Rozwiązanie

Schemat punktowania:
1 p. – poprawna nazwa wiązania
0 p. – inna odpowiedź lub brak odpowiedzi

Poprawna odpowiedź:
(wiązanie) koordynacyjne lub donorowo-akceptorowe lub semipolarne