Chemia - Matura Maj 2014, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 28.

Kategoria: Elektroliza Typ: Oblicz

Elektroliza wodnego roztworu chlorku sodu na elektrodach grafitowych przebiega zgodnie z równaniem:

2NaCl + 2H2O prąd elektryczny 2NaOH + H2 + Cl2

Oblicz, ile sekund trwała elektroliza, jeśli otrzymano 10 cm3 wodoru (w przeliczeniu na warunki normalne), a natężenie prądu przepuszczanego przez elektrolizer wynosiło 1 A. Stała Faradaya F = 96500 C · mol–1. Wynik zaokrąglij do liczb całkowitych.

Rozwiązanie

Schemat punktowania:
2 p. – zastosowanie poprawnej metody, poprawne wykonanie obliczeń oraz podanie wyniku z właściwą dokładnością w sekundach
Uwaga: Należy zwrócić uwagę na zależność wartości wyniku końcowego od ewentualnych wcześniejszych zaokrągleń. Należy uznać za poprawne wszystkie wyniki, które są konsekwencją przyjętych przez zdającego poprawnych zaokrągleń.
1 p. – zastosowanie poprawnej metody i:
– popełnienie błędów rachunkowych prowadzących do błędnego wyniku liczbowego
– błąd w zaokrągleniu wyniku
– inna niż wymagana dokładność wyniku
– podanie wyniku w jednostkach innych niż jednostka czasu
– zastosowanie błędnej metody obliczenia, np.:

117 g NaCl
x

22,4 dm3 H2
0,01 dm3 H2

x = 0,052 g NaCl

t = m ∙ z ∙ FM ∙ i
t = 0, 052 g ∙ 1 ∙ 96500 C ∙ mol–158,5 g ∙ mol–1 ∙ 1 ∙ C ∙ s–1 = 86 s
0 p. – brak rozwiązania

Przykłady poprawnego rozwiązania:

2H2O + 2e → H2 + 2OH

Sposób I
q = it ⇒ t= qi  i  q = ne ∙ F   ne = 2nH2

i nH2 = VVmol = 10 ∙ 10–3 dm322,4 dm3 ∙ mol–1 = 10–222,4 mol = 0,0446 ∙ 10–2 mol = 4,46 ∙ 10–4 mol

ne = 2 ∙ 4,46 ∙ 10–4 mol = 8,92 ∙ 10–4 mol

t = qi = ne ∙ Fi = 8,92 ∙10–4 mol ∙ 96500 C ∙ mol–11A = 860780 ∙ 10–4 s ≈ 86 (s)

Sposób II

22,4 dm3
0,01 dm3

2 g
x

x = 0,00089 g
m = kit  i  k = MnF
m = MitnF ⇒ t = mnFMi
t = 0,00089 g ∙ 2 ∙ 96500 C ∙ mol–12 g ∙ mol–1 ∙1 C ∙ s–1 = 86 (s)