Chemia - Matura Maj 2015, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 9.

Kategoria: Stechiometryczny stosunek reagentów Typ: Oblicz

Tlenek siarki(IV) na skalę techniczną można otrzymać w wyniku redukcji siarczanu(VI) wapnia (anhydrytu) węglem w temperaturze 900°C. Proces ten opisano poniższym równaniem.

2CaSO4 + C T 2CaO + CO2 + 2SO2   ∆H = 1090 kJ

Na podstawie: H. Koneczny, Podstawy technologii chemicznej, Warszawa 1973.

Oblicz, jaka była wydajność opisanego procesu, jeżeli z 1 kg czystego anhydrytu otrzymano 150 dm3 tlenku siarki(IV) w przeliczeniu na warunki normalne.

Rozwiązanie

Schemat punktowania
2 p. – za zastosowanie poprawnej metody, poprawne wykonanie obliczeń oraz podanie wyniku.
1 p. – za zastosowanie poprawnej metody i:
– popełnienie błędów rachunkowych prowadzących do błędnego wyniku liczbowego.
– podanie wyniku z błędną jednostką.
0 p. – za zastosowanie błędnej metody obliczenia albo brak rozwiązania.

Przykładowe rozwiązania
Rozwiązanie I
Z 1 mola CaSO4 powstaje 1 mol SO2 (przy 100% wydajności).
Objętość otrzymanego SO2 przy 100% wydajności procesu:

136 g1000 g = 22,4 dm3x

x = VSO2 = 165 dm3

Wydajność procesu:

150 dm3165 dm3 = y100%  y = wydajność procesu = 91%

Rozwiązanie II
Z 1 mola CaSO4 powstaje 1 mol SO2 (przy 100% wydajności).
Liczba moli CaSO4:

nCaSO4 = 1000 g136 g ⋅ mol−1 = 7,35 mola

Liczba moli SO2 (przy 100% wydajności):
nSO2 = nCaSO4 = 7,35 mola
Objętość otrzymanego SO2 przy 100% wydajności procesu:
VSO2 = 7,35 mol · 22,4 dm3 · mol−1 = 165 dm3

Wydajność procesu:

150 dm3165 dm3 = y100%  y = wydajność procesu = 91%