Chemia - Matura Maj 2015, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 41.

Kategoria: Węglowodory aromatyczne Typ: Napisz równanie reakcji

Poniżej przedstawiono dwa schematy ciągów przemian A i B, ilustrujących dwa sposoby otrzymywania amin. Związki, których wzory oznaczono numerami I i III, są węglowodorami.

Przemiana A.

Przemiana B.

Reakcja nitrowania oznaczona na schemacie numerem 1. jest reakcją substytucji.

Stosując wzory półstrukturalne (grupowe) lub uproszczone związków organicznych, napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji 1. oraz określ jej mechanizm (elektrofilowy, nukleofilowy, rodnikowy).

Równanie reakcji 1.:

Mechanizm reakcji:

Rozwiązanie

Schemat punktowania
2 p. – za poprawne napisanie równania reakcji i poprawne określenie jej mechanizmu.
1 p. – za poprawne napisanie równania reakcji i błędne określenie jej mechanizmu lub brak określenia mechanizmu.
lub
– za błędne napisanie równania reakcji lub brak równania reakcji i poprawne określenie jej mechanizmu.
0 p. – za błędną odpowiedź albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
Równanie reakcji 1.:

Mechanizm reakcji: elektrofilowy lub substytucja elektrofilowa