Chemia - Matura Maj 2016, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 37.

Kategoria: Aminokwasy Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Glicyna (kwas aminoetanowy) zaliczana jest do aminokwasów obojętnych, które charakteryzują się punktami izoelektrycznymi w zakresie pH 5,0–6,5. Reaguje z kwasami i zasadami, a w odpowiednich warunkach ulega reakcji kondensacji. Po wprowadzeniu glicyny do świeżo uzyskanej zawiesiny wodorotlenku miedzi(II) tworzy się rozpuszczalny w wodzie związek kompleksowy, a powstający roztwór przyjmuje ciemnoniebieskie zabarwienie.

Na podstawie: J. McMurry, Chemia organiczna, Warszawa 2005.

Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeżeli jest fałszywa.

1. Glicyna jest niechiralnym aminokwasem białkowym. P F
2. W jonie obojnaczym glicyny grupą kwasową jest grupa –COO , a grupą zasadową jest grupa –NH+3 . P F
3. Glicyna w roztworach o wysokim pH występuje głównie w postaci kationów. P F

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne wskazanie trzech odpowiedzi.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub błędną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
1. – P 2. – F 3. – F