Chemia - Matura Maj 2018, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 39.

Kategoria: Cukry proste Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

W roztworze o odczynie zasadowym ketony, których cząsteczki zawierają grupę –OH przy atomie węgla połączonym z atomem węgla grupy karbonylowej, ulegają izomeryzacji. Tę przemianę ilustruje poniższy schemat.

Przeprowadzono doświadczenie, w którym do dwóch probówek – w jednej probówce znajdował się wodny roztwór glukozy, a w drugiej wodny roztwór fruktozy – dodano zalkalizowaną zawiesinę wodorotlenku miedzi(II). Następnie zawartość każdej probówki wymieszano i ogrzano.

Odpowiedz na poniższe pytanie. Wpisz TAK albo NIE do tabeli i podaj uzasadnienie. W uzasadnieniu odwołaj się do konsekwencji procesu opisanego w informacji oraz nazwij właściwości cukrów, które potwierdzono opisanym doświadczeniem.

Czy po dodaniu do probówek z wodnymi roztworami glukozy i fruktozy zalkalizowanej zawiesiny wodorotlenku miedzi(II), a następnie po wymieszaniu i ogrzaniu zawartości każdej probówki zaobserwowano różne objawy reakcji?             

Uzasadnienie:

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne uzupełnienie tabeli i poprawne uzasadnienie uwzględniające proces izomeryzacji i właściwości redukujące cukrów.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub błędną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Czy po dodaniu do probówek z wodnymi roztworami glukozy i fruktozy zalkalizowanej zawiesiny wodorotlenku miedzi(II), a następnie po wymieszaniu i ogrzaniu zawartości każdej probówki zaobserwowano różne objawy reakcji? NIE

Uzasadnienie: W warunkach doświadczenie fruktoza ulega izomeryzacji, w wyniku której tworzą się związki (m.in. glukoza), których cząsteczki mają grupę aldehydową i wykazują właściwości redukujące.

Uwaga! Za uzasadnienie, w którym zdający odwoła się wyłącznie do takich samych objawów reakcji w obu probówkach, należy przyznać 0 pkt.