Chemia - Matura Maj 2019, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 21.

Kategoria: Reakcje i właściwości kwasów i zasad Typ: Napisz równanie reakcji Podaj/wymień

Dany jest zbiór drobin:

NH+4     HCl     HSO3     S2−     CH4     H3O+

Spośród podanych drobin wybierz wszystkie, które według teorii Brønsteda–Lowry’ego mogą w roztworze wodnym pełnić funkcję zasady. Napisz odpowiednie wzory. Dla jednej z wybranych drobin napisz równanie reakcji z wodą, w której to reakcji wybrana drobina pełni funkcję zasady.

Wzory drobin, które mogą pełnić funkcję zasady:

Równanie reakcji wybranej drobiny z wodą:

Rozwiązanie

Schemat punktowania
2 p. – za poprawne wskazanie wszystkich drobin i poprawne zapisanie równania reakcji z wodą dla wybranej zasady.
1 p. – za poprawne wskazanie wszystkich drobin i błędne zapisanie równania reakcji z wodą lub błędne wskazanie drobin i poprawne zapisanie równania reakcji.
0 p. – za każdą inną odpowiedź albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
Wzory drobin, które mogą pełnić funkcję zasady: HSO3, S2−

Równanie reakcji wybranej drobiny z wodą:
HSO3 + H2O ⇄ SO2 ⋅ H2O + OH
lub
HSO3 + H2O ⇄ H2SO3 + OH
lub
S2− + H2O ⇄ HS + OH