Chemia - Matura Maj 2023, Poziom rozszerzony (Formuła 2023) - Zadanie 14.

Kategoria: Identyfikacja związków nieorganicznych Typ: Narysuj/zapisz wzór

Przeprowadzono doświadczenie, w którym do trzech probówek (A, B, C) wprowadzono w przypadkowej kolejności świeżo sporządzone roztwory chlorków: chromu(III), glinu i żelaza(III), o tych samych stężeniach molowych. Następnie do każdej probówki dodano bezbarwny, klarowny, świeżo sporządzony, wodny roztwór chlorku cyny(II) w ilości wystarczającej do stechiometrycznego przebiegu reakcji zilustrowanej schematem:

MeCl3 + SnCl2 → MeCl2 + SnCl4

gdzie Me oznacza metal.

Wszystkie użyte roztwory były zakwaszone w celu cofnięcia procesu hydrolizy. Na poniższych zdjęciach przedstawiono wygląd zawartości probówek przed wprowadzeniem roztworu chlorku cyny(II) (1) i po jego wprowadzeniu, gdy w roztworach przestały zachodzić jakiekolwiek zmiany (2).

Wodne roztwory soli zawierające jony cyny(IV) są bezbarwne.

Uzupełnij tabelę. Wpisz wzory soli, których roztwory były obecne w probówkach A i C przed wprowadzeniem roztworu chlorku cyny(II). Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji zachodzącej w probówce B.

Probówka A C
Wzór soli

Równanie reakcji zachodzącej w probówce B:

Rozwiązanie

Zasady oceniania
2 pkt – poprawne napisanie wzorów lub nazw soli w probówkach A i C oraz poprawne napisanie we właściwej formie równania reakcji zachodzącej w probówce B.
1 pkt – poprawne napisanie wzorów lub nazw soli w probówkach A i C oraz błędne napisanie równania reakcji zachodzącej w probówce B albo brak równania
ALBO
– błędne napisanie wzorów lub nazw soli w probówkach A lub C albo brak uzupełnienia tabeli oraz poprawne napisanie we właściwej formie równania reakcji zachodzącej w probówce B.
0 pkt – odpowiedź niespełniająca powyższych kryteriów albo brak rozwiązania.

Przykładowe rozwiązania

Probówka A C
Wzór soli CrCl3 LUB chlorek chromu(III) AlCl3 LUB chlorek glinu

Równanie reakcji zachodzącej w probówce B:
2Fe3+ + Sn2+ → 2Fe2+ + Sn4+