Chemia - Matura Maj 2023, Poziom rozszerzony (Formuła 2023) - Zadanie 17.

Kategoria: Bilans elektronowy Typ: Napisz równanie reakcji

Technet, podobnie jak mangan, jest pierwiastkiem, który w związkach chemicznych może występować na VI stopniu utlenienia. Jony TcO2−4 są trwałe jedynie w środowisku silnie zasadowym, natomiast w roztworach obojętnych ulegają dysproporcjonowaniu, zgodnie ze schematem:

TcO2−4 + H2O → TcO4 + TcO2 + OH

Na podstawie: L. Kolditz, Chemia nieorganiczna, Warszawa 1994.

Napisz w formie jonowej skróconej, z uwzględnieniem liczby wymienianych elektronów (zapis jonowo-elektronowy), równanie reakcji redukcji zachodzącej podczas opisanej przemiany. Uwzględnij środowisko reakcji.

Rozwiązanie

Zasady oceniania
1 pkt – poprawne napisanie we właściwej formie równania reakcji redukcji.
0 pkt – odpowiedź niespełniająca powyższego kryterium albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie
TcO2−4 + 2e + 2H2O → TcO2 + 4OH

Uwaga: Równanie TcO2−4 + 2e + 4H+ → TcO2 + 2H2O należy uznać za poprawne.