Chemia - Test diagnostyczny CKE Grudzień 2022, Poziom rozszerzony (Formuła 2023) - Zadanie 2.

Kategoria: Masa atomowa, cząsteczkowa i molowa Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Oceń prawdziwość poniższych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

1. Atomy tego samego pierwiastka mogą się różnić pod względem masy atomowej. P F
2. Atomy różnych pierwiastków mogą mieć taką samą liczbę masową. P F

Rozwiązanie

Zasady oceniania
1 pkt – poprawne wskazanie dwóch odpowiedzi.
0 pkt – odpowiedź niespełniająca powyższego kryterium albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie
1. – P; 2. – P