Chemia - Zbiór zadań CKE, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 132.

Kategoria: Izomeria geometryczna (cis-trans) Typ: Narysuj/zapisz wzór

Reakcje eliminacji cząsteczki halogenowodoru (HX) z niesymetrycznego halogenku alkilowego prowadzą do powstania mieszaniny organicznych produktów. Głównym organicznym produktem takiej reakcji jest alken zawierający większą liczbę grup alkilowych przy atomach węgla połączonych wiązaniem podwójnym.

Na podstawie: J. McMurry, Chemia organiczna, Warszawa 2003, s. 397.

Uzupełnij poniższy schemat tak, aby otrzymać wzór izomeru geometrycznego cis węglowodoru, który jest głównym produktem eliminacji HBr z 2-bromobutanu.

Rozwiązanie

Prawidłowa odpowiedź

Wskazówki

Aby rozwiązać to zadanie, dokonaj selekcji i analizy informacji zawartej w materiale źródłowym do zadań. Zauważysz, że głównym produktem reakcji eliminacji bromowodoru od 2-bromobutanu będzie symetryczny alken: but-2-en. W takim przypadku cząsteczka izomeru cis ma takie same podstawniki (–CH3) po tej samej stronie płaszczyzny odniesienia.