Chemia - Zbiór zadań CKE, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 140.

Kategoria: Izomeria konstytucyjna Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Przeprowadzono ciąg przemian chemicznych, w wyniku których z karbidu zawierającego 20% zanieczyszczeń otrzymano kwas etanowy (octowy). Przemiany te można przedstawić poniższym schematem.

CaC2 I C2H2 II CH3CHO III CH3COOH

Wydajności kolejnych przemian (etapów) były odpowiednio równe:
WI = 85%, WII = 80%, WIII = 95%.

Oceń, czy metanian metylu jest izomerem związku organicznego otrzymanego w wyniku przemiany III. Uzasadnij swoje stanowisko.

Rozwiązanie

Przykład poprawnej odpowiedzi

Tak, ponieważ izomery to związki o tym samym wzorze sumarycznym, ale o innej budowie cząsteczki. Metanian metylu to ester (HCOOCH3), a związek organiczny otrzymany w wyniku przemiany III to kwas (CH3COOH). Oba związki mają takie same wzory sumaryczne: C2H4O2.

Wskazówki

Do rozwiązania zadania musisz wykorzystać informację do zadań i ustalić, że związkiem organicznym powstałym w wyniku przemiany III jest związek o wzorze CH3COOH. Następnie na podstawie podanej w poleceniu do zadania nazwy estru (metanian metylu) musisz napisać wzór sumaryczny tego związku i porównać go ze wzorem sumarycznym kwasu etanowego (octowego). W omawianym przypadku wzory te są identyczne, dlatego związki są izomerami.