Chemia - Zbiór zadań CKE, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 171.

Kategoria: Estry i tłuszcze Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę

Poniżej przedstawiono wzór pewnego związku organicznego.

Na związek organiczny, którego wzór przedstawiono w informacji wstępnej, podziałano wodnym roztworem NaOH. W wyniku reakcji otrzymano 2 nowe związki organiczne oznaczone umownie literami A i B.

Uzupełnij tabelę, wpisując wzory półstrukturalne otrzymanych związków organicznych A i B oraz nazwę wiązania, które uległo rozpadowi w czasie opisanej reakcji chemicznej.

Wzór półstrukturalny związku A                                            
Wzór półstrukturalny związku B
Nazwa wiązania

Rozwiązanie

Wzór półstrukturalny związku A: (CH3)2CH–COONa lub (CH3)2CH–COONa+
Wzór półstrukturalny związku B: (CH3)2CH–OH
Nazwa wiązania: estrowe

Wskazówki

Aby poprawnie rozwiązać to zadanie, należy zauważyć, że badany związek jest estrem i w jego cząsteczce występuje charakterystyczne wiązanie estrowe –COO–. Estry ulegają reakcji hydrolizy, czyli reakcji z wodą w środowisku kwasowym lub zasadowym. Reakcja hydrolizy estrów w środowisku kwasowym jest prostym odwróceniem reakcji estryfikacji. Reakcja hydrolizy estrów w środowisku zasadowym ma inny przebieg niż hydroliza kwasowa. Jej produktami są sól sodowa kwasu karboksylowego oraz alkohol. Reakcja ta jest praktycznie nieodwracalna, ponieważ sól kwasu karboksylowego nie może reagować z alkoholem z utworzeniem estru. Zasadowa hydroliza estrów nosi zwyczajowo nazwę zmydlania.