Biologia - Informator CKE matury dwujęzycznej (tłumaczenie BiologHelp), Poziom rozszerzony (Formuła 2023) - Zadanie 3.

Kategoria: Nasienne Tkanki roślinne Fizjologia roślin Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz) Podaj i uzasadnij/wyjaśnij Podaj/wymień

Na rysunku przedstawiono przekrój jednej ze stref korzeniowych oraz dwie drogi transportu wody w tej strefie.

Źródło: L. Taiz, E. Zeiger, I.M. Møller, Plant physiology and development, Sunderland 2014.

3.1. (0–1)

Dopasuj odpowiednie nazwy elementów anatomicznych korzenia, wybranych spośród punktów 1-5, do liter A-D odpowiadającym strukturom przedstawionym na rysunku.

A.
B.
C.
D.
  1. endoderma
  2. floem
  3. kora pierwotna
  4. ryzoderma
  5. ksylem

3.2. (0–1)

Podaj nazwę strefy korzeniowej przedstawionej na rysunku. Odpowiedź uzasadnij, odwołując się do jednej cechy budowy charakterystycznej dla tej strefy.

Nazwa strefy korzeniowej:

Uzasadnienie:

3.3. (0–1)

Na podstawie rysunku określ jedną różnicę między transportem symplastycznym i apoplastycznym. W swojej odpowiedzi odwołaj się do obu dróg transportu wody.

Rozwiązanie

3.1. (0–1)

Zasady oceniania
1 pkt – za poprawne przyporządkowanie czterech nazw elementów budowy korzenia przedstawionej na rysunku.
0 pkt – za odpowiedź niespełniającą wymagań za 1 pkt albo za brak odpowiedzi.

Rozwiązanie

A. 4. (ryzoderma)
B. 3. (kora pierwotna)
C. 1. (endoderma)
D. 5. (ksylem)

3.2. (0–1)

Zasady oceniania
1 pkt – za podanie poprawnej nazwy strefy korzeniowej oraz cechy budowy charakterystycznej dla tej strefy.
0 pkt – za odpowiedź niespełniającą wymagań za 1 pkt albo za brak odpowiedzi.

Rozwiązanie
strefa włośnikowa – widoczne są włośniki

3.3. (0–1)

Zasady oceniania
1 pkt – za poprawne określenie różnicy między transportem symplastowym a apoplastowym, uwzględniające przepływ wody przez żywe lub martwe elementy tkanki.
0 pkt – za odpowiedź niespełniającą wymagań za 1 pkt albo za brak odpowiedzi.

Przykładowe rozwiązanie
Transport symplastowy (symplastyczny) zachodzi przez cytoplazmę komórek, a apoplastowy (apoplastyczny) – przez ich ściany komórkowe.