Biologia - Informator CKE, Poziom rozszerzony (Formuła 2023) - Zadanie 20.

Kategoria: Ekologia Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij
Zadanie anulowane przez CKE jako niezgodne z wymaganiami egzaminacyjnymi wg aneksu obowiązującego w latach 2023-2024
(zgodnie ze zaktualizowaną dnia 26 sierpnia 2022 wersją aneksu)

Różnorodność biologiczna nie jest jednakowa we wszystkich miejscach na Ziemi. Miejsca wyróżniające się szczególnie dużym bogactwem gatunkowym często nazywane są ogniskami różnorodności biologicznej (z ang. biodiversity hotspots). Na poniższej mapie świata zaznaczono siedem ponumerowanych obszarów.

Na podstawie: http://naszregion-nysa.blogspot.com/2013/09/obiekty-geograficzne-na-mapie-swiata- cz1.html

Spośród obszarów oznaczonych na mapie numerami 1.–7. wypisz numery czterech obszarów, które należą do tzw. ognisk różnorodności biologicznej. Odpowiedź uzasadnij.

Numery obszarów należących do tzw. ognisk różnorodności biologicznej:

Uzasadnienie:

Rozwiązanie

Zasady oceniania
2 pkt – za podanie właściwych numerów obszarów stanowiących tzw. ogniska różnorodności biologicznej, wraz z uzasadnieniem.
1 pkt – za prawidłowe podanie tylko numerów obszarów stanowiących tzw. ogniska różnorodności biologicznej.
0 pkt – za odpowiedź niespełniającą wymagań za 1 pkt albo za brak odpowiedzi.

Rozwiązanie
Numery obszarów należących do tzw. ognisk różnorodności biologicznej: 3, 4, 5, 6.

Uzasadnienie:

  • Poziom różnorodności gatunkowej wzrasta wraz ze zbliżaniem się do równika.
  • Poziom różnorodności biologicznej jest większy na obszarach ciepłych niż na obszarach chłodnych.
  • Najwięcej gatunków żyje na obszarach, gdzie jest wilgotno i ciepło, a najmniej − w środowiskach bardzo suchych i chłodnych.