Biologia - Matura Czerwiec 2011, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 32.

Kategoria: Ekologia Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę Podaj/wymień

Zdarza się, że w biocenozie pojawia się populacja nowego gatunku (II) o podobnych wymaganiach życiowych, jak istniejąca już w tej biocenozie populacja gatunku I. Populacja gatunku II jest bardziej prężna ekologicznie. Może to doprowadzić do wymarcia populacji gatunku I, podczas gdy populacja II nadal rozwija się.

Na rysunku przedstawiono fragmenty krzywych ilustrujących zmiany liczebności populacji I i II w tej biocenozie.

Zmiany liczebności populacji - wykres
a)Dokończ powyższy szkic wykresu, tak aby przedstawiał zmiany liczebności populacji gatunku I i II zgodnie z opisem w tekście. Przyjmij, że do momentu oznaczonego na rysunku literą A populacja gatunku I wymiera, a populacja gatunku II osiąga względnie stałą liczebność.
b)Oznacz krzywe na rysunku i podaj nazwę zależności, która zaistniała między populacjami tych gatunków.

Rozwiązanie

a)Za dokończenie(wykreślenie) każdej z krzywych, zgodnie z poleceniem – 1 pkt.
b)Za oznaczenie krzywych na rysunku i podanie nazwy zależności między tymi populacjami – 1 pkt

Przykład poprawnej odpowiedzi:

Zmiany liczebności populacji - wykres
  • Nazwa zależności: konkurencja