Biologia - Matura Czerwiec 2011, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 7.

Kategoria: Metabolizm - pozostałe Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę Podaj i uzasadnij/wyjaśnij Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Adenozynotrifosforan (ATP) jest nukleotydem zawierającym w swojej cząsteczce wiązania wysokoenergetyczne. Na schemacie przedstawiono budowę cząsteczki (ATP).

ATP - schemat
a)Zaznacz strzałkami na schemacie miejsca występowania wiązań wysokoenergetycznych w cząsteczce ATP.
b)Wyjaśnij, co oznacza termin „wiązanie wysokoenergetyczne”.
c)Określ, które stwierdzenie dotyczące roli ATP w komórce jest prawdziwe, a które fałszywe. Wpisz w ostatniej kolumnie tabeli literę P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, lub literę F, jeśli stwierdzenie jest fałszywe.
P/F
1. ATP jest nośnikiem energii i bezpośrednim donorem energii w układach biologicznych.
2. ATP może być magazynowany w komórkach i wykorzystywany zależnie od potrzeb komórki.
3. ATP, ulegając hydrolizie do ADP i Pi lub do AMP i Pi, magazynuje energię.

Rozwiązanie

a)
Poprawna odpowiedź:
ATP - schemat

Za zaznaczenie na schemacie miejsc występowania wiązań wysokoenergetycznych – 1 pkt

b)
Przykład wyjaśnienia:
  • Wiązania wysokoenergetyczne – to wiązania, w których skumulowana jest energia, uwalniana podczas ich hydrolizy.

Za poprawne wyjaśnienie terminu – 1 pkt

c)
Poprawne odpowiedzi
  • 1 – P, 2 – F, 3 – F,

Za poprawną ocenę wszystkich stwierdzeń – 1 pkt.