Biologia - Matura Czerwiec 2012, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 14.

Kategoria: Oddychanie komórkowe Typ: Podaj/wymień

Podczas oddychania tlenowego w mitochondriach zachodzi tzw. reakcja pomostowa, w wyniku której powstaje acetylo–CoA.

Określ miejsce przebiegu reakcji pomostowej w mitochondrium i rolę koenzymu A (CoA) w procesie oddychania tlenowego.

Miejsce reakcji
Rola koenzymu A

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź

  • Miejsce reakcji: macierz (matrix) mitochondrialna

Rola koenzymu A:

  • Koenzym A włącza do cyklu Krebsa grupę acetylową, powstałą w wyniku dekarboksylacji oksydacyjnej pirogronianu.

1 p. – za poprawne określenie miejsca zachodzenia reakcji pomostowej w mitochondrium i roli koenzymu A w procesie oddychania tlenowego
0 p. – za podanie miejsca zachodzenia reakcji pomostowej w mitochondrium bez określenia roli koenzymu A w procesie oddychania tlenowego lub odpowiedź merytorycznie niepoprawną