Biologia - Matura Czerwiec 2012, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 8.

Kategoria: Fotosynteza Metody badawcze i doświadczenia Typ: Sformułuj wnioski, hipotezę lub zaplanuj doświadczenie Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę

Informacje do zadania 8. W tabeli przedstawiono wyniki doświadczenia, w którym przy wysokim stężeniu CO2 badano wpływ natężenia światła na intensywność fotosyntezy w dwóch różnych temperaturach.

Natężenie światła
(jednostki umowne)

Intensywność fotosyntezy (mm3 CO2/cm2h)
20°C 30°C
0 0 0
2 110 145
4 160 225
6 200 270

Na podstawie: A. Szweykowska, Fizjologia roślin, Wyd. Naukowe UAM, Poznań, 1998.

a)Na podstawie danych w tabeli narysuj wykresy liniowe ilustrujące wpływ natężenia światła na intensywność procesu fotosyntezy w temperaturze 20 °C i 30 °C, przy wysokim stężeniu CO2. Zastosuj jeden układ współrzędnych.

b)Na podstawie wykresu sformułuj wniosek dotyczący wpływu natężenia światła na intensywność fotosyntezy, przy wysokim stężeniu CO2, w zależności od temperatury.

Rozwiązanie

a)
(0−2)

Przykład poprawnej odpowiedzi:

Przykładowy wykres

2 p. – za poprawne narysowanie wykresu, czyli:
– opisanie obu osi [oś X – natężenie światła ( jednostki umowne), oś Y – intensywność fotosyntezy (mm3 CO2/cm2h)] oraz
– wyskalowanie obu osi i naniesienie wszystkich punktów, połączenie punktów prostymi, oraz legendę
1 p. – za poprawne opisanie osi przy niepoprawnym wyskalowaniu osi, lub niepoprawnym naniesieniu punktów i połączeniu ich prostymi, lub niepoprawną legendę
lub
– poprawne wyskalowanie obu osi i naniesienie wszystkich punktów, połączenie punktów prostymi oraz poprawną legendę przy niepełnym lub niepoprawnym opisaniu osi
0 p. – za całkowicie nieprawidłowo narysowany wykres

b)
(0−1)

Przykłady poprawnych odpowiedzi:

  • Wraz ze wzrostem natężenia światła intensywność fotosyntezy w temp. 30°C jest wyższa niż w temp. 20°C.
  • Wraz ze wzrostem natężenia światła wzrasta intensywność fotosyntezy w obu podanych temperaturach.

1 p. – za sformułowanie prawidłowego wniosku dotyczącego wpływu natężenia światła na intensywność fotosyntezy
0 p. – za odpowiedź niepełną, np. wniosek odnoszący się tylko do jednej krzywej lub odpowiedź merytorycznie niepoprawną