Biologia - Matura Czerwiec 2013, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 13.

Kategoria: Protisty Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz) Podaj/wymień

Na schemacie przedstawiono cykl życiowy organizmu zaliczanego do królestwa Protistów.

Cykl życiowy protistów
a)Zaznacz dwa zdania będące prawidłową interpretacją powyższego schematu.
 1. W przedstawionym cyklu mejoza bezpośrednio poprzedza wytworzenie gamet.
 2. Schemat przedstawia koniugację dwóch osobników troficznych.
 3. Osobniki powstałe z podziału zygoty są diploidalne.
 4. Postać troficzna tego organizmu jest haploidalna.
 5. Osobniki troficzne mogą pełnić rolę gamet.
b)Określ rolę, jaką pełnią podziały mitotyczne w przedstawionym cyklu życiowym.

Rozwiązanie

a)
(0-1)

Poprawna odpowiedź:

 • A. / W przedstawionym cyklu mejoza bezpośrednio poprzedza wytwarzanie gamet.
 • C. / Osobniki powstałe z podziału zygoty są diploidalne.

Za zaznaczenie dwóch zdań poprawnie interpretujących schemat – 1 pkt

b)
(0-1)

Przykłady poprawnej odpowiedzi:

 • Dzięki podziałom mitotycznym zwiększa się liczba osobników troficznych.
 • Podziały mitotyczne pozwalają (w korzystnych warunkach) na:
  • szybki wzrost liczebności populacji przedstawionego organizmu.
  • szybki wzrost liczebności organizmów o nowej kombinacji genów, powstałych w wyniku rozmnażania płciowego.

Za poprawne podanie roli podziałów mitotycznych w przedstawionym cyklu życiowym – 1 pkt