Biologia - Matura Czerwiec 2014, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 22.

Kategoria: Płazy Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij Podaj/wymień

U płazów wymiana gazowa zachodzi w płucach i przez skórę. Udział obydwu tych elementów w wymianie gazowej zależy od środowiska życia płazów.

Na uproszczonych rysunkach (I–III) przedstawiono budowę płuc u trzech przedstawicieli płazów.

a)Na podstawie rysunków podaj, które płuca są charakterystyczne dla płazów żyjących

głównie w wodzie ,
niemal wyłącznie na lądzie .

b)Wyjaśnij, na czym polegała adaptacja budowy płuc w związku z przejściem płazów do życia prawie wyłącznie na lądzie.

Rozwiązanie

a)
(0-1)

Za poprawne wskazanie płuc charakterystycznych dla obu wymienionych grup płazów – 1 pkt

Poprawna odpowiedź:
Płazy:

  • żyjące głównie w wodzie: I
  • żyjące niemal wyłącznie na lądzie: III

b)
(0-1)

Za poprawne określenie zmiany budowy płuc w adaptacji płazów do środowiska lądowego – 1 pkt

Przykłady poprawnej odpowiedzi:
Przejście do prawie wyłącznie lądowego trybu życia płazów polegało na:

  • zwiększeniu powierzchni płuc przez jej pofałdowanie,
  • zmniejszenie udziału skóry w wymianie gazowej na rzecz wymiany gazowej przez płuca poprzez zwiększenie powierzchni płuc.