Biologia - Matura Czerwiec 2016, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 7.

Kategoria: Fotosynteza Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Na schemacie przedstawiono w uproszczeniu dwa etapy procesu fotosyntezy (I i II).

a)Uzupełnij tabelę – wpisz nazwy I i II etapu fotosyntezy oraz lokalizację każdego z tych etapów w chloroplaście.
Etap fotosyntezy Nazwa etapu Lokalizacja w chloroplaście
I
II
b)Na podstawie schematu uzasadnij, że II etap fotosyntezy ma charakter anaboliczny. W odpowiedzi uwzględnij nazwy lub symbole odpowiednich związków chemicznych.
c)Przedstaw funkcję, jaką pełni woda w I etapie fotosyntezy.

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne podanie nazwy i lokalizacji obu etapów fotosyntezy przedstawionych na schemacie.
0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych wymagań, lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Etap fotosyntezy Nazwa etapu Lokalizacja w chloroplaście
I faza zależna od światła / faza jasna grana / tylakoidy gran / lamelle gran
II faza niezależna od światła / faza ciemna stroma chloroplastu

b)
(0−1)

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne sformułowanie argumentu uzasadniającego anaboliczny charakter II etapu fotosyntezy z uwzględnieniem nazw związków chemicznych.
0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych wymagań, lub za brak odpowiedzi.

Przykładowa odpowiedź
II etap fotosyntezy ma charakter anaboliczny, ponieważ w tym etapie ze związków prostszych: wodoru z NADPH+ + H+ i CO2 jest syntetyzowany związek złożony: glukoza.

c)
(0−1)

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne przedstawienie roli wody w I etapie fotosyntezy.
0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych wymagań, lub za brak odpowiedzi.

Przykładowe odpowiedzi

  • Woda umożliwia wytworzenie siły asymilacyjnej / NADPH + H+ i ATP.
  • Woda jest dawcą protonów / wodoru do redukcji NADP / syntezy NADPH + H+ i jest niezbędna do zajścia fosforylacji (niecyklicznej) / syntezy ATP.
  • Woda jest dawcą elektronów niezbędnych do zajścia fosforylacji (niecyklicznej).