Biologia - Matura Czerwiec 2017, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 4.

Kategoria: Prokarionty Metabolizm - pozostałe Typ: Podaj/wymień Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Na schemacie przedstawiono udział w obiegu azotu różnych grup bakterii żyjących w glebie, które oznaczono literami A–D.

a)Wypisz ze schematu oznaczenie literowe bakterii, które są chemoautotrofami.
b)Uzasadnij, że procesy przeprowadzane przez bakterie oznaczone na schemacie literą A są korzystne dla roślin. W odpowiedzi uwzględnij metabolizm tych bakterii.

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Schemat punktowania

1 p. – za wskazanie właściwej grupy bakterii (C).
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Rozwiązanie

C.

b)
(0−1)

Schemat punktowania

1 p. – za poprawne uzasadnienie uwzględniające zdolność bakterii A do wiązania niedostępnego dla roślin azotu atmosferycznego i wzbogacanie gleby w dostępne dla roślin związki azotowe.
0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych wymagań, lub za brak odpowiedzi.

Przykładowe odpowiedzi

  • Bakterie te mają zdolność wiązania azotu atmosferycznego, który przekształcają w związki azotowe łatwiej dostępne dla roślin/będące substratami dla bakterii nitryfikacyjnych, które przetwarzają je na związki przyswajalne dla roślin.
  • Bakterie te zapoczątkowują cykl przemian nieprzyswajalnego dla roślin azotu atmosferycznego w formę dla nich przyswajalną.