Biologia - Matura Czerwiec 2018, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 28.

Kategoria: Dziedziczenie Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij Podaj/wymień

W wyniku krzyżowania muszek owocowych szarobrązowych z normalnymi skrzydłami (AB/ab) z muszkami czarnymi ze skrzydłami zredukowanymi (ab/ab) otrzymano cztery różne fenotypy potomstwa. Liczebność osobników w każdym z fenotypów podano w tabeli. Allele warunkujące obie cechy: barwę skrzydeł (A/a) i obecność skrzydeł (B/b), są zlokalizowane na tym samym chromosomie.

Fenotypy Liczba osobników potomnych
1. szarobrązowe z normalnymi skrzydłami 965
2. czarne ze skrzydłami zredukowanymi 944
3. szarobrązowe ze skrzydłami zredukowanymi 206
4. czarne z normalnymi skrzydłami 185
Na podstawie: N.A. Campbell i inni, Biologia, Poznań 2012.
a)Podaj genotypy rekombinantów. Zastosuj oznaczenia alleli podane w tekście.
b)Opisz, w jaki sposób doszło u muszek do powstania gamet o zrekombinowanym układzie alleli. Uwzględnij nazwę procesu.

Rozwiązanie

a)
(0–1)

Schemat punktowania

1 p. – za poprawnie zapisanie genotypów rekombinantów.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

b)
(0–1)

Schemat punktowania

1 p. – za poprawne wyjaśnienie rekombinacji genów uwzględniające proces crossing-over.
0 p. – za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań lub za brak odpowiedzi.

Przykładowa odpowiedź

Gamety te powstały w procesie crossing-over podczas wymiany chromatyd pomiędzy jednym chromosomem homologicznym zawierającym allele A i B a drugim chromosomem zawierającym allele a i b. Po wymianie chromatyd powstały gamety: jedne zawierające chromosom z allelami A i b i drugie – zawierające chromosom z allelami a i B.