Biologia - Matura Czerwiec 2021, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 3.

Kategoria: Fotosynteza Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij Podaj/wymień

Na schemacie w sposób uproszczony przedstawiono proces fosforylacji fotosyntetycznej.

Na podstawie: www.kullabs.com

3.1. (0–1)

Wybierz i zaznacz rodzaj fosforylacji fotosyntetycznej przedstawionej na schemacie. Odpowiedź uzasadnij.

  1. fosforylacja cykliczna
  2. fosforylacja niecykliczna

Uzasadnienie:

3.2. (0–2)

Wymień dwa produkty procesu przedstawionego na schemacie, które łącznie są określane jako „siła asymilacyjna”, oraz podaj, na jakich etapach fazy fotosyntezy niezależnej od światła każdy z nich jest wykorzystywany.

Rozwiązanie

3.1. (0–1)

Zasady oceniania
1 pkt – za wybranie fosforylacji niecyklicznej oraz uzasadnienie odnoszące się do: 1) fotolizy wody, jako źródła elektronów, lub 2) NADP+ jako akceptora elektronów, lub 3) niecyklicznego transportu elektronów, lub 4) udziału fotosystemu II (PS II).
0 pkt – za odpowiedź niespełniającą wymagań na 1 pkt albo za brak odpowiedzi.

Rozwiązanie

  1. fosforylacja cykliczna
  2. fosforylacja niecykliczna

Przykładowe uzasadnienia

  • 1) Fotoliza wody dostarcza elektronów, które są transportowane przez łańcuch przenośników elektronów.
  • 2) Ostatecznym akceptorem elektronów jest NADP+.
  • 3) Elektron wybijany z fotosystemu pierwszego nie wraca z powrotem do tego fotosystemu.
  • 4) W tym procesie biorą udział oba rodzaje fotosystemów (PSI i PSII), w których wzbudzane są elektrony.

3.2. (0–2)

Zasady oceniania
2 pkt – za wymienienie obu składników siły asymilacyjnej (ATP i NADPH + H+) wraz ze wskazaniem etapów fazy niezależnej od światła, w których każdy z nich jest wykorzystywany.
1 pkt – za wymienienie obu składników siły asymilacyjnej (ATP i NADPH + H+), ale brak wskazania lub niepoprawne wskazanie etapów fazy niezależnej od światła, w których każdy z tych produktów jest wykorzystywany.
0 pkt – za odpowiedź niespełniającą wymagań na 1 pkt albo za brak odpowiedzi.

Rozwiązanie

  1. ATP – etap redukcji i regeneracji;
  2. NADPH + H+ – etap redukcji.

Uwaga:
Uznaje się odpowiedź „NADPH” zamiast „NADPH + H+”.