Biologia - Matura Maj 2011, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 30.

Kategoria: Ewolucjonizm i historia życia na ziemi Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz) Podaj/wymień

Poniższe opisy dotyczą różnych rodzajów zmienności.

  1. Prowadzi do powstania nowych alleli genów, które nie występowały w układzie rodzicielskim, a także może prowadzić do powstania zmian w strukturze lub ilości chromosomów.
  2. Warunki zewnętrzne (temperatura, światło, czy rodzaj pokarmu) mogą modyfikować efekty genów, przez co mogą wpływać decydująco na właściwości fenotypowe organizmu.
  3. W wyniku segregacji chromosomów w mejozie lub losowego łączenia się gamet powstają nowe kombinacje genów, co warunkuje różnorodność fenotypową potomstwa.
a)Obok poniższych nazw rodzajów zmienności wpisz litery (A, B, C), którymi oznaczono ich opisy.
  1. fluktuacyjna
  2. rekombinacyjna
  3. mutacyjna
b)Podaj, która z wymienionych zmienności nie ma znaczenia ewolucyjnego.

Znaczenia ewolucyjnego nie ma zmienność

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Poprawna odpowiedź:

1 – B, 2 – C, 3 – A

1 p. – za poprawne przyporządkowanie trzech opisów odpowiednim rodzajom zmienności
0 p. – za niepoprawne przyporządkowanie nawet jednego opisu

b)
(0−1)

Poprawna odpowiedź:

B. fluktuacyjna

1 p. – za poprawne podanie nazwy zmienności (lub litery jej opisu), która nie ma znaczenia ewolucyjnego
0 p. – za podanie niepoprawnej nazwy zmienności lub podanie więcej niż jednej nazwy