Biologia - Matura Maj 2012, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 23.

Kategoria: Ekspresja informacji genetycznej Typ: Podaj/wymień

Na schemacie przedstawiono przepływ informacji genetycznej od DNA do białka.

Ekspresja informacji genetycznej
a)Podaj nazwy procesów oznaczonych na schemacie literami X i Y, wybierając je spośród wymienionych.

translacja,       transkrypcja,       transdukcja

X.
Y.

b)Podaj nazwy trzech rodzajów RNA wytwarzanych w procesie X. Podkreśl ten rodzaj kwasu, który zawiera informację o składzie aminokwasów syntetyzowanego białka.

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Poprawna odpowiedź:

X – transkrypcja
Y – translacja

1 p. – za podanie poprawnych nazw obu procesów oznaczonych na schemacie literami X i Y
0 p. – za podanie poprawnej nazwy tylko jednego procesu lub nieprawidłowych nazw obu procesów

b)
(0−1)

Poprawna odpowiedź:

mRNA, tRNA, rRNA

1 p. – za podanie trzech rodzajów RNA wytwarzanych w procesie oznaczonym na schemacie literą X oraz podkreślenie mRNA
0 p. – za podanie dwóch lub jednego rodzaju RNA, lub podanie trzech poprawnych nazw RNA i brak podkreślenia mRNA, lub podkreślenie innego rodzaju RNA, lub podanie nieprawidłowego przykładu RNA, który nie bierze udziału w translacji, np. snRNA