Biologia - Matura Maj 2012, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 28.

Kategoria: Ekspresja informacji genetycznej Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz) Podaj/wymień

Na schemacie przedstawiono proces translacji.

Translacja schemat

Na podstawie analizy schematu i własnej wiedzy wykonaj poniższe polecenia.

a)Oceń prawdziwość zdań dotyczących procesu translacji. Wpisz w odpowiednich miejscach tabeli literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub literę F, jeśli zdanie jest fałszywe.
P/F
1. Każdy tRNA posiada wolny koniec, do którego przyłączany jest aminokwas.
2. Kolejność kodonów na mRNA decyduje o kolejności aminokwasów w wytwarzanym białku.
3. Proces translacji zachodzi w jądrze komórkowym.
b)Podaj zestawienie nukleotydów w antykodonie tRNA przenoszącym tyrozynę (Tyr).
c)Podaj znaczenie obecności porów w otoczce jądrowej dla procesu translacji.

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Poprawna odpowiedź:

1 – P, 2 – P, 3 – F

1 p. – za poprawną ocenę wszystkich (trzech) informacji
0 p. – za niepoprawną ocenę jednej lub dwóch, lub wszystkich informacji

b)
(0−1)

Poprawna odpowiedź:

antykodon: AUG lub GUA

1 p. – za poprawne podanie zestawienia nukleotydów w antykodonie tRNA przenoszącym tyrozynę
0 p. – za odpowiedź niepoprawną

c)
(0−1)

Przykład poprawnej odpowiedzi:

Poprzez pory w błonie jądrowej przedostają się do cytoplazmy podjednostki rybosomów oraz kwasy rybonukleinowe biorące udział w translacji (mRNA, tRNA).

1 p. – za poprawne wyjaśnienie znaczenia porów w otoczce jądrowej
0 p. – za odpowiedź niepoprawną, np. odnoszącą się do rRNA