Biologia - Matura Maj 2014, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 15.

Kategoria: Układ hormonalny Układ nerwowy i narządy zmysłów Typ: Podaj/wymień

Zdolność odbioru sygnałów z otoczenia i odpowiedzi na te sygnały jest cechą organizmów. W organizmach wielokomórkowych istnieją złożone mechanizmy służące do tworzenia, przesyłania i odbioru sygnałów umożliwiających kontrolę nad powstawaniem i pracą wszystkich komórek.
Na schematach A i B przedstawiono dwa mechanizmy przekazywania sygnałów w organizmie wielokomórkowym.

Schemat przekazwywania sygnałów

Na podstawie schematów podaj jedną różnicę i jedno podobieństwo między nerwowym a hormonalnym mechanizmem pobudzania komórek docelowych.

Różnica

Podobieństwo

Rozwiązanie

Przykłady poprawnych odpowiedzi:

Różnica:

  • W sygnalizacji nerwowej cząsteczki sygnałowe przekazywane są bezpośrednio do komórki docelowej za pomocą synapsy, a w sygnalizacji hormonalnej przekazywane są przez krew.
  • Oba mechanizmy pobudzania komórek różnią się sposobem docierania cząsteczek sygnałowych do komórek docelowych.

Podobieństwo:

  • W obu mechanizmach pobudzania komórek sygnał jest odbierany dzięki obecności określonych receptorów w błonie komórek docelowych.
  • W obu mechanizmach pobudzania komórek docelowych uczestniczą cząsteczki sygnałowe (którymi są substancje chemiczne).

2 p. – za poprawne podanie jednej różnicy i jednego podobieństwa pomiędzy nerwowym a hormonalnym mechanizmem pobudzania komórek docelowych
1 p. – za poprawne podanie tylko różnicy, lub tylko podobieństwa, pomiędzy nerwowym a hormonalnym mechanizmem pobudzania komórek docelowych
0 p. – za odpowiedź niepełną, która nie wynika z porównania obydwu mechanizmów lub odpowiedź niepoprawną, np. neuron przenosi cząsteczki sygnałowe, lub brak odpowiedzi