Biologia - Matura Maj 2015, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 22.

Kategoria: Ekspresja informacji genetycznej Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Poniżej wymieniono procesy (A–D) dotyczące kwasów nukleinowych i zachodzące u organizmów eukariotycznych.

Wybierz właściwe nazwy procesów spośród A–D i przyporządkuj je do nazw produktów 1. i 2., które powstają w wyniku przebiegu tych procesów. Zapisz ich oznaczenia literowe.

  1. replikacja
  2. translacja
  3. transkrypcja
  4. odwrotna transkrypcja
  1. DNA
  2. RNA

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź

  1. DNA – A, D
  2. RNA – C

Schemat punktowania
1 p. – za przyporządkowanie wszystkich właściwych nazw procesów do produktu 1. (DNA) i do produktu 2. (RNA).
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.