Biologia - Matura Maj 2015, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 23.

Kategoria: Ekspresja informacji genetycznej Typ: Podaj/wymień

Na schemacie przedstawiono strukturę fragmentu genu β-globiny.

Fragment genu
a)Określ wielkość produktu transkrypcji przedstawionego fragmentu genu β-globiny, wyrażając ją liczbą zasad azotowych.
b)Podaj cechę przedstawionego genu, która umożliwia rozpoznanie, że jest to gen występujący w DNA jądrowym komórek eukariotycznych.

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Poprawna odpowiedź

1660 zasad (pierwotny transkrypt)/990 zasad (po wycięciu intronów)

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne określenie wielkości produktu transkrypcji określonej liczbą zasad.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

b)
(0−1)

Przykładowe odpowiedzi

  • obecność intronów
  • odcinki kodujące genu poprzedzielane są odcinkami genu niekodującymi/intronami

Schemat punktowania
1 p. – za podanie cechy identyfikującej przedstawiony fragment genu jako fragment genu występującego w DNA jądrowym komórki eukariotycznej.
0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższego wymagania, lub za brak odpowiedzi.