Biologia - Matura Maj 2015, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 27.

Kategoria: Dziedziczenie Typ: Podaj/wymień

Skrzyżowano dwie karłowate rośliny pewnego gatunku: jedna z nich miała kwiaty czerwone, a druga – kwiaty białe. W pokoleniu potomnym wszystkie rośliny miały kwiaty różowe. Wśród nich 75% stanowiły rośliny karłowate, a 25% – rośliny wysokie.

Uwaga: poniższe informacje wykorzystaj do rozwiązania polecenia 27b).

Między allelami genu mogą występować podane niżej formy dominacji (I–III):

I. Dominacja całkowita – u heterozygot cechy warunkowane przez allel dominujący ujawniają się w pełni.
II. Dominacja niecałkowita – u heterozygot cechy warunkowane przez allel dominujący ujawniają się tylko częściowo.
III. Kodominacja (współdominowanie) – u heterozygot ujawniają się cechy warunkowane przez obydwa allele.

a)Uzupełnij poniższą legendę – wpisz obok literowych oznaczeń alleli warunkowane przez nie warianty cech. Następnie, na podstawie tej legendy, zapisz genotypy form rodzicielskich.

Zastosuj litery:
A i a – na określenie alleli warunkujących wysokość roślin
B i b – na określenie alleli barwy kwiatów.

Legenda:
A – allel warunkujący
a – allel warunkujący
B – allel warunkujący
b – allel warunkujący

Genotypy rodziców:

b)Określ, które z wymienionych powyżej form dominacji (I–III) występują między
  1. allelami warunkującymi wysokość roślin przedstawionego gatunku:
  2. allelami warunkującymi barwę kwiatów tych roślin:

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Poprawna odpowiedź

  • Legenda:

A – allel warunkujący: wzrost karłowaty
a – allel warunkujący: wzrost wysoki
B – allel warunkujący: barwę czerwoną/białą
b – allel warunkujący: barwę białą/czerwoną

  • Genotypy rodziców: AaBB, Aabb

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne uzupełnienie legendy i na jej podstawie zapisanie genotypów form rodzicielskich.
0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych wymagań, lub za brak odpowiedzi.

b)
(0−1)

Poprawna odpowiedź

  1. – I,
  2. – II

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne określenie formy dominacji pomiędzy allelami wskazanymi w punkcie 1. i 2.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.