Biologia - Matura Maj 2015, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 8.

Kategoria: Fotosynteza Typ: Podaj/wymień

Procesy zachodzące podczas fotosyntezy polegają na przekształcaniu energii świetlnej w energię chemiczną zgromadzoną w związkach organicznych.

a)Uporządkuj wymienione procesy (A–E) zachodzące podczas fotosyntezy, zgodnie z kolejnością ich zachodzenia. Zapisz ich oznaczenia literowe we właściwej sekwencji.
  1. synteza trioz
  2. absorbcja światła przez chlorofil
  3. synteza heksoz
  4. synteza ATP i NADPH2
  5. wzbudzanie elektronów chlorofilu

b)Podaj czynnik środowiskowy, który ogranicza występowanie organizmów fotosyntetyzujących w morzach i oceanach na głębokości poniżej 100 m.

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Poprawna odpowiedź

kolejność: B., E., D., A., C. (kolejność ma znaczenie)

Schemat punktowania
1 p. – za uporządkowanie wszystkich procesów zgodnie z kolejnością ich zachodzenia podczas przebiegu fotosyntezy.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

b)
(0−1)

Poprawna odpowiedź

natężenie światła/dostępność światła (słonecznego)

Schemat punktowania
1 p. – za określenie właściwego czynnika środowiskowego ograniczającego występowanie organizmów fotosyntetyzujących na określonej głębokości w morzach.
0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższego wymagania, lub za brak odpowiedzi.