Biologia - Matura Maj 2016, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 30.

Kategoria: Dziedziczenie Choroby człowieka Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Achondroplazja jest chorobą genetyczną autosomalną, której rezultatem jest m.in. karłowatość. Rodzice chorzy na achondroplazję mają dwoje dzieci: jedno jest chore na tę chorobę, a drugie – zdrowe.

a)Na podstawie tekstu określ, jaki allel – dominujący czy recesywny – jest odpowiedzialny za wystąpienie achondroplazji. Odpowiedź uzasadnij, odwołując się do tekstu.

Allel , ponieważ

b)Zapisz genotypy obojga rodziców opisanych w tekście. Do oznaczenia alleli zastosuj symbole literowe: (A) i (a).

Genotyp matki:
Genotyp ojca:

Rozwiązanie

a)
(0–1)

Schemat punktowania
1 p. – za określenie , że za chorobę odpowiedzialny jest allel dominujący i poprawne uzasadnienie odnoszące się do posiadania zdrowego potomstwa przez chorych rodziców.
0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych wymagań, lub za brak odpowiedzi.

Przykładowa odpowiedź
Za chorobę odpowiedzialny jest allel dominujący, ponieważ oboje rodzice chorzy na achondroplazję mają zdrowe dziecko.

b)
(0–1)

Schemat punktowania
1 p. – za poprawny zapis genotypów obojga rodziców chorych na achondroplazję.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
Genotyp matki: Aa
Genotyp ojca: Aa