Biologia - Matura Maj 2017, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 21.

Kategoria: Skład organizmów Typ: Podaj/wymień

Na schemacie przedstawiono budowę fragmentu DNA. Literami oznaczono zasady azotowe: A – adenina, T – tymina, G – guanina.

a)Podaj nazwy związków chemicznych oznaczonych na schemacie cyframi 1, 2 i 3.
b)Podaj nazwę rodzaju wiązania chemicznego pomiędzy zasadami azotowymi oznaczonego na schemacie cyfrą 4.

Rozwiązanie

a)
(0–1)

Schemat punktowania

1 p. – za poprawne podanie nazw wskazanych związków chemicznych budujących DNA.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

  1. reszta kwasu fosforowego / ortofosforowego / fosforowego(V),
  2. deoksyryboza,
  3. cytozyna

b)
(0–1)

Schemat punktowania

1 p. – za poprawne podanie nazwy rodzaju wiązania pomiędzy wskazanymi zasadami azotowymi.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

(wiązanie) wodorowe