Biologia - Matura Maj 2017, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 4.

Kategoria: Oddychanie komórkowe Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij Podaj/wymień

Energii niezbędnej do wywołania skurczu mięśnia dostarcza związek chemiczny – ATP (adenozynotrifosforan). Na schemacie przedstawiono w uproszczeniu dwie drogi (szlaki metaboliczne) uzyskiwania ATP przez komórki mięśniowe w procesie oddychania: droga A składająca się z procesów oznaczonych na schemacie cyframi I i II oraz droga B – składająca się z procesów I i III.

a)Podaj nazwę procesu oznaczonego na schemacie cyfrą I oraz miejsce jego przebiegu w komórce.

Nazwa procesu:
Lokalizacja w komórce:

b)Uzupełnij poniższe zdania – określ, czy dana droga uzyskiwania energii jest procesem tlenowym czy beztlenowym. Odpowiedź uzasadnij, uwzględniając informacje przedstawione na schemacie.

Droga A jest procesem , ponieważ Droga B jest procesem , ponieważ

Rozwiązanie

a)
(0–1)

Schemat punktowania

1 p. – za poprawne podanie nazwy procesu I oraz określenie miejsca przebiegu tego procesu w komórce.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Nazwa procesu: glikoliza
Lokalizacja w komórce: cytoplazma / cytozol

Uwagi od BiologHelp:
W powyższej odpowiedzi usunięto błąd występujący w oryginalnym kluczu CKE, wynikający ze zmiany podręcznikowego znaczenia określeń "cytoplazma" i "cytozol". W nowszych formułach matur odpowiedź "cytoplazma" nie zostałaby uznana. Cytoplazma to zawartość komórki wraz z organellami (oprócz jądra komórkowego). Innymi słowy cytoplazma to cytozol + organelle komórkowe otaczające jądro komórkowe. Tak podana odpowiedź jak w oryginalnym kluczu nie miałaby sensu w obecnym rozumieniu tego zagadnienia, bo byłaby równoznaczna mniej więcej ze stwierdzeniem, że proces zachodzi gdzieś w komórce. Jako synonimu określenia "cytozol" można użyć również określeń: cytoplazma podstawowa lub hialoplazma.

b)
(0–2)

Schemat punktowania

2 p. – za poprawne uzupełnienie obu zdań, tj. poprawne określenie typu procesu każdej z dróg uzyskiwania energii i prawidłowe uzasadnienie, odnoszące się do etapu utlenienia glukozy lub produktów utleniania glukozy przedstawionych na schemacie.
1 p. – za poprawne uzupełnienie jednego zdania, tj. poprawne określenie typu procesu jednej z dróg uzyskiwania energii i prawidłowe jego uzasadnienie lub tylko za poprawne określenie typów procesów obu dróg uzyskiwania energii.
0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych wymagań, lub za brak odpowiedzi.

Przykładowe odpowiedzi

Droga A – jest procesem tlenowym, ponieważ nastąpiło całkowite utlenienie glukozy do wody i ditlenku węgla [tlenku węgla(IV)] / ponieważ w II etapie powstaje ATP oraz produktem utleniania pirogronianu jest H2O i CO2.
Droga B – jest procesem beztlenowym, ponieważ nastąpiło częściowe / niecałkowite utlenienie glukozy (powstał kwas mlekowy) / pirogronian jest redukowany do mleczanu / jest to fermentacja mlekowa.