Biologia - Matura Maj 2017, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 11.

Kategoria: Metody badawcze i doświadczenia Fizjologia roślin Typ: Podaj/wymień Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

W tabeli zamieszczono wyniki badania, w którym określano wpływ czynników środowiska na zawartość wody w roślinie. Podczas badania mierzono ilość wody pobieranej i wytranspirowanej przez roślinę. Badanie przeprowadzono w lecie, w ciągu doby, a uzyskane wyniki zapisywano co cztery godziny.

Godzina pomiaru Ilość pobranej wody [g] w ciągu 4 godzin Ilość wyparowanej wody [g] w ciągu 4 godzin
04:00 6 1
08:00 6 8
12:00 14 20
16:00 22 29
20:00 13 10
24:00 8 3

Na podstawie: M.K. Sands, Problems in Plant Physiology, John Murray, London 1988.

a)Wymień dwa czynniki środowiskowe, które mają wpływ na intensywność transpiracji.
b)Na podstawie wyników badania podaj zakres godzin, w których liście rośliny miały najmniejszy turgor. Odpowiedź uzasadnij, odnosząc się do bilansu wodnego rośliny.

Rozwiązanie

a)
(0–1)

Schemat punktowania

1 p. – za poprawne podanie dwóch czynników środowiskowych wpływających na intensywność transpiracji.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Przykładowe odpowiedzi

  • światło / nasłonecznienie
  • temperatura (powietrza)
  • wilgotność (powietrza) / zawartość pary wodnej w powietrzu
  • ruch powietrza / wiatr

Uwaga:
Nie uznaje się czynników mających bezpośredni wpływ na pobieranie wody z podłoża, np. zasolenia.

b)
(0–1)

Schemat punktowania

1 p. – za poprawne podanie przedziału czasowego obejmującego godzinę 16:00, z uzasadnieniem, że o tej godzinie skumulowany (liczony do tego momentu) bilans wodny miał najniższą wartość.
0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych wymagań, lub za brak odpowiedzi.

Przykładowe odpowiedzi

  • 12:00 – 16:00, ponieważ różnica pomiędzy sumą wody pobranej i wytranspirowanej od początku obserwacji osiągnęła największą ujemną wartość o godz. 16:00.
  • 16:00 – 20:00, ponieważ całkowity bilans wodny osiągnął wtedy minimum.
  • Ok. 16.00, ponieważ różnica pomiędzy pobraną a utraconą do tego momentu wodą osiągnęła najniższą wartość.

Uwaga:
Dopuszcza się podanie zakresu 12:00 – 20:00 z prawidłowym uzasadnieniem.
Nie uznaje się uzasadnienia odnoszącego się wyłącznie do tempa utraty wody w określonym przedziale czasowym zamiast odniesienia do zawartości wody w roślinie np. „Liście rośliny miały najmniejszy turgor w przedziale czasowym 12:00 – 16:00, ponieważ różnica między wodą pobraną a wytranspirowaną w tym przedziale czasowym jest najmniejsza.”