Biologia - Matura Maj 2017, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 21.

Kategoria: Układ krążenia Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz) Podaj/wymień

Na schemacie przedstawiono budowę serca człowieka i kierunek przepływu krwi.

a)Oceń, czy poniższe stwierdzenia dotyczące przepływu krwi przez serce człowieka są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.
1. Lewa komora serca wtłacza krew do małego obiegu krwi. P F
2. Naczynia dużego obiegu krwi stawiają większy opór hydrodynamiczny dla krwi wypływającej z serca niż naczynia małego obiegu. P F
3. Prawa i lewa komora serca w ciągu jednej minuty w przybliżeniu pompują tę samą objętość krwi. P F
b)W poniższej tabeli opisz naczynia krwionośne oznaczone na rysunku literami A–C.
Naczynie Nazwa naczynia krwionośnego Rodzaj płynącej w naczyniu krwi
(odtlenowana / utlenowana)
A.    
B.    
C.    
c)Podaj funkcję, jaką w sercu pełnią zastawki półksiężycowate.

Rozwiązanie

a)
(0–1)

Schemat punktowania

1 p. – za poprawną ocenę wszystkich trzech stwierdzeń dotyczących przepływu krwi przez serce.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

1. – F, 2. – P, 3. – P

b)
(0–1)

Schemat punktowania

1 p. – za poprawne opisanie w tabeli wskazanych naczyń krwionośnych – podanie wszystkich nazw naczyń krwionośnych i rodzaju krwi w nich płynącej.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Naczynie Nazwa naczynia krwionośnego Rodzaj płynącej w naczyniu krwi
(odtlenowana / utlenowana)
A. pień płucny / tętnica płucna odtlenowana
B. aorta utlenowana
C. żyła płucna utlenowana

c)
(0–1)

Schemat punktowania

1 p. – za poprawne podanie funkcji zastawek półksiężycowatych w sercu.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Przykładowe odpowiedzi

  • Zastawki półksiężycowate zapobiegają cofaniu się krwi z aorty do komory lewej oraz z pnia płucnego do komory prawej.
  • Zastawki półksiężycowate warunkują jednokierunkowy przepływ krwi do aorty.
  • Warunkują jednokierunkowy przepływ krwi w tętnicy płucnej / w pniu płucnym.
  • Zapobiegają cofaniu się krwi do komór.